Версия за печат

BG-Копривщица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, За: Милена Параеева - гл. специалист Евроинтеграция и туризъм; Теодора Главчева - мл. експерт Евроинтеграция, Република България 2077, Копривщица, Тел.: 07184 2119; 0888 118288; 0884 909762, E-mail: info@koprivshtitsa-bg.com

Място/места за контакт: Община Копривщица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.koprivshtitsa-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова” – Копривщица, Общинско звено „Домашен социален патронаж” – Копривщица, „Обществена трапезария”- Копривщица и ученически стол към СОУ „Любен Каравелов” – Копривщица по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка на хляб и хлебни изделия; Обособена позиция 2: Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; основни хранителни продукти; Обособена позиция 3: Доставка на хранителни стоки, включени в списъка на чл. 30 от Закона за интеграция на хората с уврежданията (Запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания). Групите хранителни продукти и техните количества по Обособени позиции са посочени в количествената сметка към Техническите спецификации. На осн. чл. 16г. от ЗОП Обособена позиция 3 от поръчката е запазена за участие и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперация на хора с увреждания, тъй като предметът й включва доставка на захарни изделия, конфитюри и зеленчукови консерви, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки, които се възлагат на специализираните предприятия или хора с увреждания по реда на ЗОП, утвърден с Решение № 551/25.04.2014 г. на МС на РБ. На осн. чл. 16г., ал. 10 от ЗОП участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка по Обособена позиция 3, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем, участникът може да ползва подизпълнители или да се позове на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл.16г., ал.7 от ЗОП. На осн. чл. 16г, ал. 6 от ЗОП оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които Обособена позиция 3 от поръчката е запазена. Техните оферти се разглеждат само ако няма: - участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или - участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15220000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 66 000,00 лв.(шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС, разпределена по Обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Доставка на хляб и хлебни изделия- в размер на 4 900,00 лв. /четири хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;2.Обособена позиция 2: Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; основни хранителни продукти- в размер на 54 960,00 лв. /петдесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет лева/ без ДДС; 3.Обособена позиция 3: Доставка на хранителни стоки, включени в списъка на чл. 30 от Закона за интеграция на хората с уврежданията- в размер на 6 140,00 лв. /шест хиляди сто и четиридесет лева/ без ДДС. Посочените стойности са максимални и не са обвързващи за страните по договора, като Възложителят има право в зависимост от нуждите и финансовия ресурс, с който разполага да не възлага доставки за цялата стойност на Обособената позиция от обществената поръчка. В стойността на обособените позиции от поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото изпълнение на доставката, в т. ч. всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявани от участника, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Копривщица

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Общи изисквания към участниците- в процедурата за възлагане на обществената поръчкаи могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, както и на изискванията на Възложителя, определени в Указанията за участие.2. Административни изисквания съгласно ЗОП-Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.3. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние-в настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.4. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 4.1. Участникът следва да е изпълнил доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, както следва: За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 3: За последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти, участникът трябва да е изпълнил успешно поне 1/една/ доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обособената позиция. Доказателство: участникът трябва да представи минимум 1/едно/ удостоверение за извършените доставки - заверено копие, респективно това да е видно от посочените в списъка на доставките публични регистри, в който е публикувана информация за доставката. За Обособена позиция 2: За последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти, участникът трябва да е изпълнил успешно поне 2/две/ доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция. Доказателство: Участникът трябва да представи минимум 2 /две/ удостоверения за извършените доставки - заверени копия, респективно това да е видно от посочените публични регистри, в който е публикувана информация за доставката. Под сходни с предмета на поръчката доставки следва да се разбира: доставки на хранителни продукти. 4.2. Участникът следва да разполага с транспортни средства, които отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни, както следва: За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 3: Участникът трябва да има минимум 1/един/ брой собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход.За доказване на изискването се представят: -Заверени копия на документ за собственост /талон/ и/или договор за наем на транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни. В случай на представен договор за наем срокът на действие на последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката; -Заверено копие на удостоверение за регистрация на транспортното средство, съгласно чл. 12 от Закон за храните, издадено от съответните компетентни органи: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ; За Обособена позиция 2: Участникът трябва да има минимум 1/един/ брой собствен или нает транспорт за хранителни продукти от животински произход и минимум 1 /един/ брой собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход.За доказване на изискването се представят:-Заверени копия на документ за собственост /талон/ и/или договор за наем на транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни. В случай на представен договор за наем срокът на действие на последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката;-Заверено копие на удостоверение за регистрация на транспортното средство, съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено от съответните компетентни органи: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ. 4.3. Участникът следва да разполага с регистриран/и обект/и по чл. 12 от Закона за храните за търговия с храни, обхващащ/и всички групи храни от съответната обособена позиция, които ще се доставят. Изискването важи за трите Обособени позиции. Доказателство- представя се актуално/и удостоверение/я за регистрация на обекта/ите по чл. 12 от Закона за храните, издадени от компетентните орган, съгласно нормативните изисквания към към момента на издаването им: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са публикувани в Профила на купувача на сайта на Възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com. Офертите се подават в срок до 01.02.2016 г., 17.00 часа, в деловодството на община Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 16. Място, дата и час на отваряне на офертите –заседателната зала на административната сграда на община Копривщица, гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 16, на 02.02.2016 г., от 10.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/02/2016