Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

118 СОУ академик Людмил Стоянов, ж.к. Младост ул. д-р Стоян Чомаков № 6, За: Елена Юрукова, РБългария 1750, София, Тел.: 02 8740024, E-mail: coy118@abv.bg, Факс: 02 8740024

Място/места за контакт: ж.к. Младост ул. д-р Стоян Чомаков № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://118sou.org/.

Адрес на профила на купувача: http://118sou.org/профил-на-купувача.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е определянето на доставчик на когото да бъде възложена доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 118 СОУ „Академик Людмил Стоянов” съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието и науката»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставките на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. Общата прогнозна стойност на потенциалните поръчки за доставка на закуски за времето на изпълнение на договора е 21 150.00 лева без ДДС и включва изхранването на приблизително 375 ученика. Възложителят запазва правото си да иска от Изпълнителя намаляване на количествата на доставките според броя на учениците. Средствата, с които се осигурява доставката на закуски, се определят с Постановление № 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година, като учебното заведение отпуска средства от своя бюджет за финансиране на доставката на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски. При промяна на сумата, предвидена от МС за съответната финансова година, Възложителят си запазва правото да промени цената на настоящия договор, променяйки стойността на всяка закуска с процентното съотношение на предложената от изпълнителя цена и крайната допустима по постановлението към момента на подаване на офертата. При евентуално преустановяване на получаваната субсидия съгласно Постановление № 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет, договора се счита за прекратен по независещи от Възложителя, или Изпълнителя причини.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21150 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

118 СОУ „Академик Людмил Стоянов”, гр. София, ж.к. „Младост 1” ул. „д-р Стоян Чомаков” № 6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: -Да е висококачествена, пълноценна и безопасна в съответствие с всички норми на националното и европейското законодателство в тази област; -Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; -Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; -Да отговаря на изискванията на Наредба №9 /16.09.11г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; -Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. на Министерство на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението; -Да отговаря на изискванията на Наредба № 5/25.05.2006 г. на Министерство на земеделието и храните за хигиената на храните; -Доставяната храна трябва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на Министерство на здравеопазването и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците; - Доставяната закуска трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките на една седмица да не се повтарят. -Закуската може да бъде някоя от следните видове: плодове /различни видове според сезона/ - доставка минимум 2 пъти седмично; мляко/млечни произведения – доставка минимум 2 пъти седмично; сандвичи/тестени закуски/ с млечен, месен, зеленчуков продукт и др. – доставка 1 път седмично. 2. Грамажът на закуските следва да е съобразен с рецептите в „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети” Хр. Юруков и съавтори, изд. Техника 2012 г. 3. Сандвичите да се приготвят с ръжен или пълнозърнест хляб; 4. Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти да са с намалена масленост. 5. Доставяните сандвичи да се предлагат в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване и с индивидуална книжна салфетка. 6. Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по-късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да са съхранявани в хладилни условия при температури: + 4°С + 2°С. 7. Предлаганите мляко и/или млечни произведения да се съхраняват до консумацията в охладено състояние, но да се предлагат при температура не по-ниска от 10°С. Предлагането следва да се осъществява еднократно за деня, т.е. на I–ва смяна. Доставките следва да бъдат извършвани до 08:30 часа за I–ва смяна.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ц – Ценови критерий с относителна тежест 40% Т – Техническото предложение с относителна тежест 50% Д - Срок за реакция в случай на рекламация с относителна тежест 10 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всеки участник трябва да отговаря на минималните изисквания за технически възможности и квалификация посочени в раздел ІІІ от документацията към публичната покана. 2. Всяка оферта трябва да съдържа посочените документи в раздел V „Съдържание на офертата” от документацията към публичната покана. 3. Документацията за участие за настоящата обществена поръчка и образците към нея са публикувани на интернет адреса на 118 СОУ „Академик Людмил Стоянов” - http://118sou.org/профил-на-купувача 4.Офертата в настоящата обществена поръчка се представя на български език, а документите, които са на чужд език се представят в превод на български език. 5. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва наименованието на участника, адрес за коресподенция, телефон, факс/или e-mail на участника и се изписва предмета на настоящата процедура. 6.Офертите се предават на адреса на възложителя: гр.София,ж.к. "Младост 1", ул. "д-р Стоян Чомаков" № 6;7. Публичното заседаниен на което ще бъдат отворени офертите ще се състои при правилата на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 09.02.2016 г. от 16:00 часа в заседателната зала,в сградата на 118 соу"; 8.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/01/2016