BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св. Наум ЕАД, ул. Д-р Любен Русев № 1, За: Боряна Колевска, РБългария 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/publichni pokani.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Мултилаб – Web, Гама – Мултилаб – КААВ, Гама Стор, Гама Диети, Гама Конт, Гама Калк и др.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72253000

Описание:

Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията. Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 60 000 лева (шестдесет хиляди) без ДДС. Общият размер на максималната прогнозна стойност на услугите за срок от 12 месеца е до 60 000,00 лева, без ДДС. Размерът на максималната прогнозна стойност е за поддръжка на всички лицензи на информационната система и за допълнителните услуги. Ценовото предложение на участника за тези услуги не трябва да надвишава заложените от Възложителя максимални прогнозни стойности за срок от 12 месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, адрес: гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка или в обществени поръчки. Овластяването се извършва посредством нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал или под формата на нотариално заверено копие към офертата. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят споразумение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице следните документи се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, следните документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Изисквания за технически възмоможности на участниците: Общо за последните три години участникът трябва да е изпълнил най-малко 3 (три) договора за актуализация и поддръжка на информационна система, сходна с предмета на поръчката, за която представя оферта. Участникът да разполага с минимум 5 (пет) специалисти за разработка и актуализация на модулите, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД.Участникът да разполага с минимум 5 (пет) специалисти за поддръжка на модулите, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД.Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна за разработка и техническа поддръжка на софтуер и да притежава валиден сертификат за съответствие издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;Участникът да има внедрена система за управление на информационна сигурност, съгласно ISO 27001:2005 или еквивалентна за разработка и техническа поддръжка на софтуер и да притежава валиден сертификат за съответствие, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция;Участникът да има внедрена система за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги, съгласно ISO 20000-1:2011 или еквивалентна за техническа поддръжка на софтуер и да притежава валиден сертификат за съответствие, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция;Участникът да има опит в поддръжката на внедряване и да поддържа болнични информационни системи на територията на Република България в поне 3 (три) болници, съизмерими по размер с МБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД - над 150 легла и минимум 7 (седем) отделения.Участникът да притежава авторски права върху приложните програмни продукти и техните модули, изграждащи информационната система на МБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД или да има предоставени права за поддържане на пакета програмни продукти, издаден от притежателя на авторските права върху него със срок, включващ периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка, за да е в състояние да извършва промени с цел актуализацията им съобразно промените в нормативната рамка (изисквания на НЗОК, МЗ). В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по - горе изисквания се прилагат за обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да закупят и да получат от Възложителя документация за участие в обществената поръчка на хартиен носител могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 от 8:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в срока, съгласно публичната покана. Цената на документацията е 5 (пет) лева с ДДС. Сумата от 5 (пет) лева с ДДС следва да бъде внесена в касата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД” или преведена по следната банкова сметка: Банкова сметка при .Централна кооперативна банка АД – клон София IBAN: BG50CECB979010G2568500 BIG: CECBBGSF Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа с който е закупена документацията. От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената поръчка на следния интернет адрес:http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki Отварянето на офертите ще се състои на 26.01.2016 г. от 10:30 часа в учебна зала ДКБ, на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1. Офертата се подава от участника или упълномощения от него представител лично в деловодството на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, до изтичане на крайния срок, съгласно настоящата публична покана. Документите, които участниците следва да приложат в офертите си са посочени в т. 4.3.2 от Документацията на обществената поръчка, която е публикувана на сайта на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/01/2016