BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския 1, За: Милена Йорданова, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Място/места за контакт: Милена Йорданова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/146/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на медицински консуматив /общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД” по осем позиции“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно описани в публичната покана в Приложение 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56816 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Болнична аптека МБАЛ Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство, участникът трябва да е „упълномощен представител“ по смисъла на чл.10 ал.2 от ЗМИ. Това обстоятелство се доказва с представянето на Оторизационно писмо /документ за упълномощаване/, издаден от фирмата/ите производител/и на медицински изделия, че участникът е „упълномощен представител” за доставка на медицински изделия на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. 6.2. Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката. 6.3. Участникът трябва да има валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия съгласно чл. 77 от ЗМИ, в случаите когато е търговец. Такъв документ не се изисква в случай че участникът е производител, установен на територията на Република България. Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия. 6.4. Участникът трябва да предлага стоки които притежават: Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. 6.5. Участникът трябва да предлага стоки които притежават “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в свободен текст за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ 6.6. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискванията заложени в чл.82 от ЗМИ и да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 60% от обявения от производителя спрямо датата на доставката. Същото се доказва с представяне на Декларация в свободен текст, издадена от участник, в която декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията заложени в чл.82 от ЗМИ и имат остатъчен срок на годност не по-малко от 60% от обявения от производителя спрямо датата на доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е достъпна на следния адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/146/ УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни, след представяне на следните документи : • Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 1 /един/ брой заверено копие; • Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните реквизити в него: каталожен номер, партиден номер и срок на годност Източник на финансиране: средства на лечебното заведение

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/01/2016