Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=723.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Непрекъсната охрана със СОТ /сигнално-охранителна техника/, собственост на изпълнителя, чрез охранителна система собственост и изградена в обектите за охрана за сметка на изпълнителя, за времето през което системата е активирана /обекта е издаден на СОТ/, и контрол върху техническото състояние и работа на системата в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Два обект за охрана: 1.„Административна сграда в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5 2.Oбект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Административна сграда в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5 и Oбект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Времето за реакция при получен алармиращ сигнал от СОТ е до петата минута за обект „Административна сграда в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5, и до петнадесетата минута за обект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка, от получаване на сигнала от предавателя с определена персонална честота, не по-късно от времето в минути, което участникът е посочил в предложението си. Изпълнителят след сключването на договора представя проект на план за охрана на обектите и план за реагиране при задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със сигнално-охранителна техника. При констатирани посегателства Изпълнителят уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в зависимост от вида посегателство и органите на МВР. След констатиране на проникване чрез взлом, обектът се запечатва до извършване на ревизия от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и участника. Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснато техническо поддържане и ремонт за своя сметка на изградената сигнално-охранителна тахника за срока на договора, когато повредите не са възникнали по вина на служители на Възложителя. Техническото обслужване (ремонт) - обхваща извършването на следните дейности и доставки: - при необходимост монтаж на нови сензори или промяна на първоначалното им местоположение. - да се осигури 24 часов контрол върху техническото състояние и работа на системата в обектите на възложителя. Всички получени съобщения се регистрират, обработват и разпечатват автоматично от приемните устройства и компютърните системи в дежурния център; - да се осигури техници за своевременно отзоваване при възникване на технически проблеми или нужда от консултация при обслужването на охранителната система. В случай на установени дефектирали елементи на сигнално-известителна техника да се подменят в срок от 6 часа. - Изпълнителят декларира, че ще запази в тайна условията и начина на използване на сигнално-охранителната техника, както и друга служебна информация и обстоятелства, станали му известни във връзка с изпълнението на поръчката. - Изпълнителят се задължава да подсигури и монтира ЗА СВОЯ СМЕТКА необходимото оборудване за осъществяване предмета на поръчката, извън наличното такова собственост на Възложителя. - Изпълнителят се задължава да извършва дейности предмет на обществената поръчка със свой персонал и технически средства, като качеството на услугата да отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност. - Изпълнителят се задължава да не разпространява служебна и вътрешна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при и по повод извършване на дейността му. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Да разполагат с валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност. 2. Да разполагат с разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за използване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър с обхват минимум територията на гр.Добрич и територията в която се намира обект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка. 3. Да са изпълнили поне един договор за охрана със СОТ на обект в гр.Добрич, и поне един на обект на територията на община Добричка. 4. Участника да е въвел система за контрол на качеството 5. Участника да е въвел система за здравословни и безопасни условия на труд. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАДРОВОТО И ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. Участника, освен сигнално-охранителната техника и възможностите за изграждане на системата, следва да осигури за изпълнението на поръчката: 1.Минимум 6/шест/ охранители, водачи на служебни автомобили. 2. Минимум 1 бр. лек патрулен автомобил и 1 бр. високопроходим патрулен автомобил. Автомобилите да са реално базирани на такива места, че участника да има възможност във всеки момент на задействие на системите за охрана на двата обекта да може да осигури пристигане и проверка на място от негови служители, в рамките на максималното време - до 5 мин. за обекта в гр.Добрич, и до 15 мин. до обекта обект „Ловна хижа „Златия”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на договора - 31.12.2016г./ нов договор за същата поръчка за 2017 г. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Дата, час и място на отваряне на офертите - 10.00ч.на 22.01.2016г. на адрес гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Адрес на „Профила на купувача” http://dgsdobritch.dpshumen.bg Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в списъка на представените документи, приложен към документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2016