Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Ненова - Икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://mbalgabrovo.com/index.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции. Предвид обстоятелството че предметът на поръчката по Обособена позиция №1 Канцеларски материали и консумативи и Обособена позиция № 2 Формуляри - медицински и немедицински, са включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поръчката по тези позиции е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 30191000, 22800000, 30125100

Описание:

Принадлежности за офиса
Офис оборудване, без мебелировка
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация от Публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41424 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

склад Вещеви МБАЛ Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Участниците в процедурата са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в публичната покана и техническите спецификации. Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката по Обособени позиции №1Канцеларски материали и консумативи и № 2 Формуляри - медицински и немедицински са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поръчката по тези позиции е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в случай на постъпили оферти от такива участници офертите по тази обособена позиция ще бъдат приемани, разглеждани, допускани до оценка и оценявани при условията на чл. 16г, ал. 7, ал. 9, ал. 10 от ЗОП. Офертите на други лица за тези позиции се разглеждат само ако няма: - участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или - участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва за обособени позиции №1 и № 2, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 10 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.mbalgabrovo.com - Профил на купувача Начин на плащане на поръчката: Отложено плащане по банков път до 60 /шестдесет/ календарни дни след подписване на приемателно-предавателен протокол и връчването на фактура - оригинал. Източник на финансиране: Средства от бюджета на лечебното заведение. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез опълномощено лице офертите си в деловодството на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул. "Д-р Илиев Детския" №1, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 ч. най-късно до 21.01.2016 г. Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово на 22.01.2016 г. от 10:00 часа в Заседателната зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2016