Версия за печат

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160112hSQT2631468.

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160112hSQT2631468.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности, подаръчни комплекти за кръводарители, покупка, зареждане и рециклиране на касети с тонер и работни /офис/ столове по самостоятелно обособени позиции за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 30192000, 30125100, 39295200, 39221121, 19520000, 22800000, 22820000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Принадлежности за офиса
Касети с тонер
Чадъри за дъжд
Чаши за чай или кафе
Пластмасови продукти
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Формуляри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Съгласно техническа спецификация – Приложение № 2 2. Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост. 3. Участниците трябва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици/артикула/ по отделно, включени в обособената позиция. 4. Поръчката за Обособени позиции №№1, 2, 4 и 7 са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ползващи се със закрила, по смисъла на чл. 16г от ЗОП. 5. Общата прогнозна стойност за всички обособени позиции на поръчката е в размер на 55 317,64 лв. без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: Прогнозна стойност за обособена позиция № 1 - Печатни бланки от картон, бяла и вестникарска хартия - 6747,13лв.без ДДС; Прогнозна стойност за обособена позиция № 2 - Формуляри от общ характер от вестникарска хартия - 392,20лв.без ДДС; Прогнозна стойност за обособена позиция № 3 - Хартия и изделия от хартия - 10533,41лв.без ДДС; Прогнозна стойност за обособена позиция № 4 - Офис принадлежности - 13030,00лв.без ДДС; Прогнозна стойност за обособена позиция № 5 - Подаръчни комплекти за кръводарители - 4662,00лв.без ДДС; Прогнозна стойност за обособена позиция № 6 - Покупка, зареждане и рециклиране на касети с тонер - 19372,90лв.без ДДС; Прогнозна стойност за обособена позиция № 7 -Работен /офис/ стол - 580,00лв.без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55318 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склад на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Представяне на участника /Образец №1/, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; В случаите, в които участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, същият посочва в образец № 1 номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. При възникване на обстоятелствата по чл. 16г, ал.10 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, същите следва да са предприятия или кооперации на хора с увреждания, като в Образец № 4 се вписва и номера, под който подизпълнителят е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. б) декларация по чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП– /Образец № 2/, за участници - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, участващи за запазените самостоятелно обособени позиции 1.1.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 1 и Техническа спецификация – Приложение № 2 3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор /Образец № 3/; 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Образец № 4 – когато е приложимо/ 5. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – Образец №5 /декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това/ 6. Ценово предложение: Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена, с ДДС и всички разходи до краен получател – склад на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. България №2. Цената се посочва за всяка номенклатурна единица и всяка обособена позиция по отделно. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Ценовото предложение - Приложение № 3 да бъде представено на хартиен и оптичен носител (CD), подписано на всяка страница и подпечатано с печата на участника. При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност, за валидни се считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно единичните цени. Цената на предлаганият комплект/продукт за обособена позиция № 6 - Подаръчен комплект за кръводарители не може да надвишава 2,40 лв. с ДДС за всяка номенклатурна единица поотделно. 7. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок от 12 месеца или до подписване на нов договор със същия предмет по реда и при условията на ЗОП, или до изчерпване на стойността на обществената поръчка по настоящия договор. Продължeние на изискванията за изпълнение на поръчката в раздел допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение на изискванията за изпълнение на поръчката: 8. Датата, мястото и часът на отваряне на офертите са: на 22.01.2016 год. от 10:00 часа в заседателната зала на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, бул. България №2. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП. 9. Неразделна част от настоящата публичната покана са: Приложение №1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Приложение № 2 - Техническа спецификация, Приложение №3 - Ценово предложение и Приложение №4 - Проект на договор; Образец № 1 - Представяне на участника; Образец № 2 - Декларация по чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП; Образец № 3 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Образец № 4 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител и Образец № 5 - Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП, които са достъпни на Профила на купувача. Поръчката за Обособени позиции №№1, 2, 4 и 7 са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ползващи се със закрила, по смисъла на чл. 16г от ЗОП. Оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена по посочените обособени позиции. Офертите им ще се разглеждат само ако няма: - кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или - участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка по чл.16г, ал.1 от ЗОП или за обособена позиция по чл.16г, ал.2 от ЗОП при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение на този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл16г, ал.7 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2016