Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Даниела Димитрова; инж. Янка Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 0885 099619; 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/219-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът на дейностите е съгласно Проект на договор (Приложение №2) и Технически спецификации (Приложение №1), неразделна част от настоящата покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90530000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на дейностите е съгласно Проект на договор (Приложение №2) и Технически спецификации (Приложение №1), неразделна част от настоящата покана. Прогнозен обем на услугата: до 25 000 тона.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да разполага с Машина за изпълнение на услугата /Булдозер С 100 и/или Т 130 или еквивалентна машина, не по-лека от 14 тона и не по-тежка от 22 тона/ - собствена или ползвана на друго валидно правно основание, с монтирани технически устройства за проследяване местонахождението и измерване работния режим на двигателя. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника: Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Техническо предложение – по Образец № 2; 3. Ценова оферта – по Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор (Образец №4). 5. Доказателства за технически възможности на участника: a Списък - Декларация - Образец №5, съдържаща техническото оборудване, коeто участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка; б. Декларация (свободен текст) за монтирани технически устройства за проследяване местонахождението и измерване работния режим на двигателя на оферираната техника за изпълнение на поръчката; 6. Декларация за извършен оглед - Образец №6. Други изисквания. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация. Офертата, както и всички представени документи, следва да бъдат на български език. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис/ печат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: "Избор на изпълнител за разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионално депо – Габрово /земл. на с. Гръблевци/" .........../име на Участника/.................. /адрес за кореспонденция/ ..... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 10:30 часа на 22.01.2016 г. в Зала, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 60 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2016