Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, Тонка Георгиева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476; 042 601282, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=2836.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора ”. Обществената поръчка е с шест обособени позиции, в зависимост от вида на предоставената услуга или производствения район който ще се обслужва. Касае се за финансови услуги, в различни сектори на обслужване. Представените от участника общи условия на съответната банкова институция, в последствие ще бъдат неразделна част от сключения между Възложителя и Изпълнителя договор. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособени позиции – има. -За обособена позиция №1: „Избор на банкова институция за обслужване за град Стара Загора.” -32 000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №2: „Избор на банкова институция за обслужване на район Казанлък” - 16 000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №3: „Избор на банкова институция за обслужване на район Чирпан” – 4000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №4: „Избор на банкова институция за обслужване на район Раднево” – 4000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №5: „Избор на банкова институция за обслужване на район Раднево, град Гълъбово” – 2000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №6: „Избор на банкова институция за обслужване на район Тополовград” – 2000 лв. без ДДС. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции. Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Раднево, гр. Гълъбово, гр. Чирпан и гр. Тополовград

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугите да отговарят на техническата спецификация – приложение №1 – 2 стр. 1. Лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност. 2. Удостоверение за присъден рейтинг на участника от агенция за кредитен рейтинг. 3. Банковата институция да има офиси на територията на гр.Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Раднево, гр. Гълъбово, гр. Чирпан и гр. Тополовград. 4. Банковата институция да има опит в обслужването на ВиК операторите. 5. Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 6. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева, в срок до 30 календарни дни след издаване на документите за разходи / електронни фактури и др./, които да съдържат номера на договора и неговия предмет. Документите за разходите по извършената услуга, следва да бъдат изпращани на 30 число на отчетния месец или до 5 число на следващия месец на адрес: fakturi@wik-stz.com. 7. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася, съдържащ следните документи: - Данни за лицето, което прави предложението – ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; - Копие на лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност. - Копие на удостоверение за присъден рейтинг на участника от агенция за кредитен рейтинг. -Ценово предложение – в български лева, подписано и подпечатано от представляващия дружеството; -Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо, описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата, отговарящо на техническата спецификация – приложение 1 – 2 стр.което можете да свалите от „ интернет-адреса „Профила на купувача”-www.wik-stz.com, опция „Публични покани”. -Декларация, че банковата институция има офис на територията на града в зависимост от обособената позиция, за която участва. - Декларация, съдържаща списък на договорите сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, по възможност осъществявани в отрасъл /бранш/ на българската икономика – финансови услуги на ВиК оператори. - Общи условия. -Срок на валидност на офертите – 90 дни от крайния срок за получаване на офертата. - За обособени позиции №1; П1 – комисиона при вътрешнобанкови операции в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/ П2 – комисиона при междубанкови операции в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/ П3 – комисиона при преводи по рингс в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/ П4 – месечна такса за обслужване на сметката в лева при ежедневно извлечение на ел.поща/on line/ но не повече от 25 лева П5 – такса броене при вноска на каса до 5000 лева в лева П6 – такса броене при вноска на каса над 5000 лева в % от стойността на внасяната сума П7 – такса незабавно инкасо П8 – такса теглене в брой до 5000 лева без предварителна заявка П9 – такса теглене в брой над 5000 лева с предварителна заявка П10 – такса превод на заплати вътрешнобанкови за един запис П11 – такса превод на заплати междубанкови за един запис - За обособени позиции № 2, №3, №4, №5 и №6 П1 – месечна такса за обслужване на сметката в лева при ежедневно извлечение на ел.поща/on line/ но не повече от 25 лева П2 – такса броене при вноска на каса до 5000 лева в лева П3 – такса броене при вноска на каса над 5000 лева в % от стойността на внасяната сума П4 – такса незабавно инкасо П5 – такса теглене в брой до 5000 лева без предварителна заявка. 8. Срок на валидност на публичната покана – 29.01.2016 г. Виж раздел "Доп. инф-я".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

при следната методика за оценка на офертите – виж приложение 2 – 5 стр., което можете да свалите от „ интернет-адреса „Профила на купувача”-www.wik-stz.com, опция „Публични покани”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение: 9. Място и срок за получаване на офертите – ЦУ намиращо се на адрес: гр. Стара Загора ,ул. „Христо Ботев” №62, стая №15, на 01.02.2016 г. до 17:00 часа. 10. Дата, час и място на отваряне на офертите – На 02.02.2016г, в 10:00 часа, в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/01/2016