Версия за печат

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36, За: инж. Златинка Кирякова, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е изработване на технически проекти за рехабилитация на общински път BGS2281 (ІІ – 99, гр. Приморско – гр. Царево) – с. Фазаново и общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с. Бродилово“ . Предметът на обществената поръчка включва и задължението на изпълнителя по следните дейности, които са свързани с изработването на проектите и представляват условие, следствие или допълнение към тях: а) Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя, включително и по време на извършване на строителството; б) Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на извършване на строителството, която Изпълнителят ще обезпечи като при сключване на договора за проектиране предостави на Възложителя застраховка на професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 „Изработване на технически проект за рехабилитация на общински път BGS2281 (ІІ – 99, гр. Приморско – гр. Царево) – с. Фазаново“, включващ следните части: - Част „Пътна“ - Част „Слаботокова – оптика“ - Част „ План за безопасност и здраве“ - Част „План за управление на отпадъците“ - Част „Пожарна безопасност“ Забележка: Община Царево разполага с изготвен проект по Част Геодезия, който ще бъде предоставен на изпълнителя. Начало на участъка: км +2,500 Край на участъка: км +8,900 Обособена позиция №2 „Изработване на технически проект за рехабилитация на общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с. Бродилово“, включващ следните части: - Част „Пътна“ - Част „Слаботокова – оптика“ - Част „ План за безопасност и здраве“ - Част „План за управление на отпадъците“ - Част „Пожарна безопасност“ Забележка: Община Царево разполага с изготвен проект по Част Геодезия, който ще бъде предоставен на изпълнителя. Начало на участъка: км +0,000 Край на участъка: км +10,930

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Царево, област Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Проектът трябва да се изготви с технически елементи, съответстващи на проектната скорост на пътния участък, съгласно изискванията на „Норми за проектиране на пътища“, приложение към чл. 4 от Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 47/2000 г./, при условието за максимално придържане към съществуващия път. Проектната документация във фаза „Технически проект” следва да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията, посочени в раздел ІІ, Глава осма от ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. ІІ. Изпълнителят трябва да разполага с квалифициран екип от експерти, притежаващи пълна проектантска правоспособност по всяка от частите на техническия проект: - Ръководител на екипа - магистър, инженерна специалност, притежаващ пълна проектантска правоспособност, със стаж по специалността минимум 3 (три) години и опит в ръководенето на проектантски екип; - по Част „Пътна“ - висше образование, магистър по специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство“ или „еквивалентно“, с пълна проектантска правоспособност по специалността; - по Част „Слаботокова – оптика“ – висше образование, магистър - електроинженер или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност; - по Част „План за безопасност и здраве” – висше образование, магистър - строителна инженерна специалност с пълна проектантска правоспособност с удостоверение за преминат курс за координатор безопасност и здраве в строителството; - по Част „План за управление на строителните отпадъци” - проектант по част ПУСО, висше образование, магистър, притежаващ пълна проектантска правоспособност - по Част „Пожарна безопасност” - проектант с висше образование, магистър по част ПБ или „еквивалентно“, притежаващ пълна проектантска правоспособност; ІІІ. Застраховка на професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ; ІV. Срок за изпълнение на поръчката: до 40 (четиридесет) дни, считано от датата на сключване на договора. V. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. VІ. Гаранция за изпълнение на договора: 5 (пет) % от стойността на поръчката/обособената позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодната оферта”. Максимален брой точки – 100. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор. Оценяването се извършва за всяка от обособените позиции. Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО + Ср + OM, където: КО – комплексна оценка – максимален брой точки - 100 ФО – финансова оценка - максимален брой точки - 20 Ср – срок – максимален брой точки - 10 ОМ – оценка методология – максимален брой точки - 70 Финансова оценка на офертата: Финансовата оценка се получава по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 20, където: Цmin е най-ниската предложена от участниците цена за изработване на техническия проект без включен ДДС; Цi е предложената от съответния участник цена за изработване на техническия проект без включен ДДС; Срока на офертата: Оценката на срока се получава по следната формула: Ср = (Сmin / Сi) х 10, където: Сmin е най-краткия срок за изработване на техническия проект предложен от участниците. Сi е предложеният от съответния участник срок за изработване на техническия проект. ОМ - оценка на приложената към техническото предложение „Организация и методология на изпълнението“ Организация и методология на изпълнението – подробно разписан подход за изпълнение на предмета на поръчката, включващ основните етапи на изпълнение и описание на последователността и взаимообвързаността на предвидените от участника дейности, в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната времева продължителност. Участникът трябва да обхване всички дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката в т.ч. изработването и предаването на техническия проект, отстраняване на забележки/нередности по него, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Организацията и методологията на изпълнението трябва да съдържа подробно описание на всяка от „Частите“ на техническия проект, както и тяхната последователност на изпълнение

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на интернет адрес:http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Царево всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти - 20.01.2016 г. до 17:00 часа. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: гр. Царево 8260, ул. "Хан Аспарух" № 36 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:„Изработване на технически проекти за рехабилитация на общински път BGS2281 (ІІ – 99, гр. Приморско – гр. Царево) – с. Фазаново и общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с. Бродилово“ Място на отваряне на офертите: заседателната зала в административната сграда на община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево. Дата на отваряне на офертите 21.01.2016 г. от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/01/2016