Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова;, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318,стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/372.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Велико Търново, и включените към нея кметства и кметски наместничества", по обособени позиции: Позиция 1: Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки по смисъла на чл.3, т.1 от Закона за пощенските услуги" Позиция 2: Куриерски услуги.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64112000, 64120000

Описание:

Пощенски услуги, свързани с писма
Куриерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставянето на пощенските и куриерските услуги е съгласно нуждите на Община Велико Търново, като в обхвата на поръчката се включват всички 36 кметства и кметски наместничества на територията й. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал.4, т. 2 от ЗОП (66000.00 лв. без ДДС), заедно с други договори със сходен предмет, договорът се прекратява предсрочно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да подават оферта само за едната от двете обособени позиции. Основните изисквания за изпълнение на поръчката са съгласно Техническа спецификация, към документацията. Участниците представят предлаганите от тях Общи условия, съобразно позицията, за която участват. Участниците доказват опит и надеждност за предоставяне на услугата. Удостоверява се с представяне на списък на услуги със сходен предмет (приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки - за позиция 1 и куриерски услуги – за позиция 2), придружен с доказателство за извършената услуга, съгласно изискванията на чл.51, ал. 1, т.1 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компет. орган, за извърш.услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 40 % + Т х 40 % + О х 20 % където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника - определя най-доброто ценово предложение, което да съответства на изискванията на Възложителя за най - ниска цена, съобразно позицията, за която се участва. На оценяване подлежат само цените на услугите съгласно Образец № 3 (т. 3.1.). След сравняване на предлаганите цени от участниците се избира най - изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход. Най – доброто предложение получава 100 т., а всяко следващо по- малко добро предложение се оценява по следната формула: Ц = Ц min/ Ц n х 100 , където Цmin - е най-ниската предложена цена по т. 3.1 от образец № 3, а Цn – е предложената цена по т. 3.1 от образец № 3, от n-тия участник. Т – техническа оценка на участника, включваща Организация и методология на участника (максимум 100) По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. О – Отстъпки от цените на предлаганите услуги, подлежащи на оценяване, съгласно т. 3.2 на Образец № 3. За нуждите на оценката ще се извърши оценяване на следните отстъпки, както следва: О = О1*30% + О2*60%+ О3*10%, където : За 1-ва позиция Подпоказатели: О1 - % отстъпка за подадени еднократно количество пратки О2 - % отстъпка за месечен обем вътрешни препоръчани пратки О3 - % отстъпка за месечен обем вътрешни непрепоръчани пратки За 2-ра позиция Подпоказатели: О1 - % отстъпка за подадено еднократно количество пратки: О2 - % отстъпка за подадено месечно количество пратки: О3 - % отстъпка за подадена групова пратка, съдържащи единични пратки, от един подател, адресирани до един и същи получател: Най-доброто предложение, което предлага най-малък бюджетен разход /най – висока отстъпка по съответния подпоказател/, получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула: O(1-3) = O(1-3)n /O(1-3) max х 100, където O(1-3) max - е най-високата предложена отстъпка по съответния подпоказател, а О(1-3) n – е предложената отстъпка от n-тия участник по съответния подпоказател. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка" от документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 19.01.2016 г. Съгл. чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 20.01.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община В.Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец № 1: административни сведения; 2. Техническо предложение (образец № 2), съдържащо предлаганата от участниците организация и методология за изпълнението на поръчката. 3. Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 /два/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 4. Индивидуална лицензия или Удостоверение за регистрация в зависимост от позицията, за която участват, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията; 5. Общи условия на участника за дейността; 6. Условия по приемане и доставяне; 7. Списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата. Мин.изискване към т. 7: наличие на опит в извършването на услуги със сходен предмет (приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки - за позиция 1 и куриерски услуги – за позиция 2), придружен с доказателство за извършената услуга, съгласно изискванията на чл.51, ал. 1, т.1 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компет. орган, за извърш.услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 8. Декларация /образец № 5/, че известията за доставяне/товарителниците ще бъдат връщани на възложителя не по-късно от 5 /пет/ раб. дни от датата на връчване на пратката, удостоверено със съответния документ; 9. Декларация за приемане на условията на проекта на договор; 10. Декларация (свободен текст) от участника, съдържаща списък на клоновете/офисите на оператора на територията на страната с посочен адрес, e-mail, тел., факс и лице за контакт, отговарящо за услугата; Мин. изискв. към т.10: Участниците следва да декларират, че ще осигурят покритие в цялата страна. 11. Ценово предложение следва да съдържа: - Възнаграждение за услугата: - Цена за вътрешна кореспондентска пратка - тегло до 50 г.; - Цена /с и без ДДС/ за вътрешна куриерска пратка, взета от адреса на подателя с тегло до 250 г. между различни населени места; - Участниците посочват предлаганите от тях отстъпки от цените на предлаганите услуги /съгласно т. 3.2 на Образец 3/; Пълна ценова листа на предлаганите услуги; - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева; - Плащането се извършва в срок до 30 след одобряване на фактурата и двустранно подписана справка за реално извършените услуги през месеца, от представител на Възложителя и представител на Изпълнителя. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се приемат. От участие в процедурата се отстранява участник: - чиято оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия; - в чиято оферта не е представен някой от изисканите документи и/или не е попълнен някой от документите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/01/2016