Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=66.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1 – „Предоставяне на универсални пощенски услуги”; •Обособена позиция №2 – „Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги)”; •Обособена позиция №3 – „Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения за задължения по ЗМДТ (хибридна поща)”. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката: съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64100000

Описание:

Услуги на националната поща, куриерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 65 100 (словом: шестдесет и пет хиляди и сто) лева без вкл. ДДС, разпределена както следва: 1.Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №1: до 33 000 (словом: тридесет и три хиляди) лева без ДДС в това число: За Общинска администрация – до 30 000 (словом: тридесет хиляди) лева без ДДС; За ОбС „Социални дейности” – до 600 (словом: шестстотин) лева без ДДС; За Звено „Образование” – до 900 лв. (словом: деветстотин) лева без ДДС; За Звено „Култура” – до 600 (словом: шестстотин) лева без ДДС; За ОП „Чистота – Свищов” – до 300 лв. (словом: триста) лева без ДДС; За ОП „Пазари – Свищов” – до 300 лв. (словом: триста) лева без ДДС; За ОП „Обреди – Свищов” – до 300 лв. (словом: триста) лева без ДДС. 2. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №2: до 12 100 (словом: дванадесет хиляди и сто) лева без ДДС в това число: За Общинска администрация – до 10 000 (словом: десет хиляди) лева без ДДС; За ОбС „Социални дейности” – до 600 лв. (словом: шестстотин) лева без ДДС; За Звено „Образование” – до 300 лв. (словом: триста) лева без ДДС; За Звено „Култура” – до 300 лв. (словом: триста) лева без ДДС; За ОП „Чистота – Свищов” – до 300 лв. (словом: триста) лева без ДДС; За ОП „Пазари – Свищов” – до 300 лв. (словом: триста) лева без ДДС; За ОП „Обреди – Свищов” – до 300 лв. (словом: триста) лева без ДДС. 3. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №3: до 20 000 (словом: двадесет хиляди) лева без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България и чужбина

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. За Обособена позиция №1 показатели и методика за комплексна оценка на офертите при максимален брой точки – 100 т.: 1.1. Срок за доставяне на вътрешна кореспондентска пратка до получателя „без предимство” (П1) Метод на изчисление: П1 = П1 мин./П1 оц. x 25 1.2. Цена за вътрешна кореспондентска пратка до 50 грама без предимство (П2) Метод на изчисление: П2 = П2 мин./П2 оц. x 25 1.3. Цена за услуга „препоръка” (П3) Метод на изчисление: П3 = П3 макс. – П3 оц./П3 макс. – П3 мин. x 25 1.4. Цена за услуга „известие за доставяне” (П4) Метод на изчисление: П4 = П4 макс. – П4 оц./П4 макс. – П4 мин. x 25 Комплексната оценка за обособена позиция №1 се получава по формулата: КО1 = П1 + П2 + П3 + П4, при максимален брой 100 точки. 2. За обособена позиция №2 показатели и методика за комплексна оценка на офертите при максимален брой точки – 100 т.: 2.1. Средно аритметична цена за куриерска пратка със срок на доставка до получателя до края на първия работен ден следващ деня на приемане на пратката (П1) Метод на изчисление: П1 = П1 мин./П1 оц. x 35 2.2. Средно аритметична цена за куриерска пратка със срок на доставка до получателя до края на втория работен ден следващ деня на приемане на пратката (П2) Метод на изчисление: П2 = П2 мин./П2 оц. x 35 2.3. Цена за услуга „известие за доставяне” (обратна разписка) (П3) Метод на изчисление: П3 = П3 макс. – П3 оц./П3 макс. – П3 мин.x 30 Комплексната оценка за обособена позиция №2 се получава по формулата: КО2 = П1 + П2 + П3, при максимален брой 100 точки. 3. За обособена позиция №3 показатели и методика за комплексна оценка на офертите при максимален брой точки – 100 т.: 3.1. Предлагана цена за отпечатване, пликоване и разпространение на едностранно съобщение (П1) Метод на изчисление: П1 = П1 мин./П1 оц. x 80 3.2. Предлагана цена за отпечатване, пликоване и разпространение на двустранно съобщение (П2) Метод на изчисление: П2 = П2 мин./ П2 оц. x 20 Комплексната оценка за обособена позиция №3 се получава по формулата: КО3 = П1 + П2, при максимален брой 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 21.01.2016 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/01/2016