BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: инж. Николай Чалъков, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776693, E-mail: nsapress@nsa.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка е за услуги по цифрово (дигитално) отпечатване в тираж от 50 до 300, във формат А4, А5 и В5, подвързия и доставка на спортно-научни периодични списания, дипляни, брошури, плакати, календари и книги за нуждите на Издателско-документален център (ИДК) на Национална спортна академия “Васил Левски". Поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП, за услуги включени в Решения на Министерски съвет №551/27.04.2014 г. и №278/28.04.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

КОЛИЧЕСТВОТО на материалите, които ще бъдат заявени за отпечатване и доставка за периода на 2016 г., ще зависи от от възникването на конкретната необходимост на Възложителя, от отпечатване на такива, в рамките на до 50 000 лева без ДДС, поради което прогнозно количество като брой, тираж и вид не може да бъде първоначално определено и посочено в настоящата поръчка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Издателско-документален център (ИДК) на Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град – Ректорат, ет.2.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Настоящата поръчка е за услуги по цифрово (дигитално) отпечатване в тираж от 50 до 300, във формат А4, А5 и В5, подвързия и доставка на спортно-научни периодични списания, дипляни, брошури, плакати, календари и книги за нуждите на Издателско-документален център (ИДК) на Национална спортна академия “Васил Левски. Изпълнителят ще е задължен за своя сметка и на свой риск да доставя заявените материали до ИДК на НСА „Васил Левски”, София, Студентски град – Ректорат, ет.2. и други подробно описани в документацията за участие публикувана в Профила на купувача на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяване на предложенията ще се извърши по посочените формули на база най-ниска цена по отделните критерии за оценяване. Участникът, получил най-голям общ брой точки се класира на първо място. Крайната обща оценка K се образува като сбор от получените точки по отделните критерии за оценяване на предложенията на участниците K = К.1.1 + К.1.2 + К.1.3 + К.1.4+ К.2.1 + К.2.2 + К.2.3 + К.2.4 + К.3.1 + К.3.2 + К.3.3 + К.3.4 + К.4.1 + К.4.2., както следва: Отпечатване на издание формат А4 (210х297 mm): К.1.1 Черно-бяла (1+1), 80 г офсет-4 точки К.1.2 Цветна (4+4), 25 % запълване, 80 г офсет-3 точки К.1.3 Корица (435х305 mm), (4+0), 100 % запълване, двустранен хром-гланц 300 г-2 точки К.1.4 Довършителни операции: термолепене, тристранно обрязване и лакиране с UV лак на корица -1 точка Отпечатване на издание формат А5 (148,5х210 mm): К.2.1 Черно-бяла (1+1), 80 г офсет-15 точки К.2.2 Цветна (4+4), 25 % запълване, 80 г офсет-9 точки К.2.3 Корица (310х216 mm), (4+0), 100 % запълване, двустранен хром-гланц 300 г -5 точки К.2.4 Довършителни операции: термолепене, тристранно обрязване и лакиране с UV лак на корица - 3 точки Отпечатване на издание формат В5 (175х250 mm) К.3.1 Черно-бяла (1+1), 80 г офсет 6 точки К.3.2 Цветна (4+4), 25 % запълване, 80 г офсет-4 точки К.3.3 Корица (360х256 mm), (4+0), 100 % запълване, двустранен хром-гланц 300 г-3 точки К.3.4 Довършителни операции: термолепене, тристранно обрязване и лакиране с UV лак на корица -2 точки Календари с лого на НСА К.4.1 Календар работен 3 тела и лого на НСА.-2 точки К.4.2 Календар настолен А4 спирала + подложка с лого на НСА.-1 точка К Крайната обща оценка 60 точки Методиката е подробно описана в т. 7.Оценяване на предложенията от Документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец), за валидност на офертата 2. Техническо предложение (по образец). 3. Ценова оферта (по образец). 4. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 5.МОСТРИ от материали отпечатани на цифров (дигитален) печат, във формат А4, А5, Б5 и от календарите. 6. Настоящата поръчка е запазена за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, по смисъла на чл. 16г от ЗОП. Съгласно чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, в настоящата поръчка не могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, в случай, че не могат да изпълнят 80 на сто от нейния предмет със собствен ресурс, освен ако не ползват подизпълнители или ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на 16г, ал. 7 от ЗОП. Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, по смисъла на чл. 16г от ЗОП, представят декларация в която декларират информацията и обстоятелствата по 16г, ал. 7 и ал.10 от ЗОП. 7.Сертификат за качество ISO 9001: 2008 за управление на качеството, с обхват печатни услуги. Участниците могат да подават своите предложения всеки работен ден на адрес София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство” - до 10.00 часа на 21.01.2016 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 21.01.2016 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи: Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) Оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). Възложителят прилага чл.59, ал.6 от ЗОП за специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП. В случай, че избраният изпълнител не е такова лице, следва в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 3000 (три хиляди) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2016 г., по образеца на документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/01/2016