Версия за печат

BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Цонево към СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Цонево, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0887 395939, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, п.к. 9261

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/?p=810.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Абонаментна поддръжка и комплексно техническо обслужване на 15 броя компютърни конфигурации /13 стационарни и 2 преносими компютъра/ собственост на ТП ДГС Цонево, включващо поддържане в работоспособно състояние на извънгаранционна и гаранционна компютърна и периферна техника, мрежово оборудване, системен софтуер и оказване на системна поддръжка през 2016г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000, 50323000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 2000,00 лв. (две хиляди лева) без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. Услугите за профилактика и комплексно техническо обслужване се заплащат на абонаментни месечни такси . Стойността на услугата се заплаща ежемесечно в левове по банков път с платежно нареждане в 10 (десет) дневен срок след издаване на фактура от Изпълнителя . Данъчна фактура се издава след изготвяне и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол между страните за извършената услуга. Забележка: При увеличаване броя на поддържаните конфигурации и/или периферни устройства цената по този Договор не се променя до края на договорения период

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на услугата- ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.“Хр.Трендафилов“ №54, като изключение правят случаите, когато естеството на работа изисква тестване на техниката със специални технически и програмни средства в сервизната база на изпълнителя. Транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта); Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя. Срок на валидност на предложението- не по- малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти. Изпълнението на услугата включва: - предоставяне на комплекс от услуги поддържащи работоспособността на всички компютри и компютърни периферии чрез ежемесечно посещение на адреса на Възложителя за обслужване на компютри /стационарни и преносими/ и периферни устройства; - отстраняване на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне на оборотна техника с еквивалентни характеристики на ремонтираната; - поддръжка на специализиран софтуер от системата на ИАГ и СИДП; - инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти; - асемблиране на хардуерни компоненти; възстановяване на данни; - инсталиране на програма за антивирусна защита; - премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на Windows със съхраняване на всички данни; - инсталиране и настройка на лицензирани програми, включване и настройка на ADSL, WiFi, 3G, Bluetooth, LAN, PPoE, VPN и др.; - осигуряване на професионални съвети и насоки за работа с компютри (обучение на потребители за компютърна безопасност и използване на програми). -предоставяне на оборотна техника в случаите, когато е необходим продължителен ремонт в сервиза на изпълнителя -изготвяне на Експертни оценки и да издава Протоколи за брак на негодна или излязла от употреба компютърна, комуникационна и периферна техника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Цонево” ,с.Цонево, обл.Варна, ул. Хр.Трендафилов №54 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 20.01.2016г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства:1. Представяне на участника ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 4. Ценово предложение . Цената на предложението трябва да окончателна и да се определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 5. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проект на договор по приложен образец 6.Декларация за ЕИК по приложен образец 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 10. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 21.01.2016г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна , ул.Хр.Трендафилов №54. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Дкументите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/01/2016