Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лицензи за ползване на системен и приложен софтуер посредством лицензионно споразумение за ползване на Microsoft OVS (Open Value Subscription) за срок от три години след подписване на договор с избрания Изпълнител. Доставките ще са периодични, за всяка една година, след заявка, като цената на заявката за всяка година се определя от броя на пакетите и посочените единични цени, франко Административна сграда на „ВиК” ЕООД - Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, 100% авансово до 30 (тридесет) дни след заявка и представяне на фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48625000 (CA48)

Описание:

Операционни системи за отворени компютърни системи (За много потребители )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят си запазва правото в рамките на всеки едногодишен период да променя посочените в поканата количества от различните продукти в зависимост от своите нужди и възможности. Прогнозната стойност е максимално допустимата съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, но не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Административна сграда на "ВиК" ЕООД в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящата покана - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Обща цена, в лв., без ДДС, франко Административна сграда на „ВиК” ЕООД - Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 – тежест 100 точки; Участникът предложил най-ниска обща цена ще бъде класиран на първо място. За останалите участници ще се приложи следната формула: К1 = (К1 конкретна/К1максимална)*100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/01/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството, на горепосочените телефони, както и на телефон 032/605917 - инж. Папучаров, Ръководител ИКТ. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 20.01.2016 г. (сряда) в 10,00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/01/2016