Версия за печат

BG-с. Кранево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Помощно училище интернат "Академик Тодор Самодумов", ул. "Шипка" № 10, За: Мима Миткова Сапунджиева, България 9649, с. Кранево, Тел.: 0579 66502, E-mail: puikranevo@abv.bg, Факс: 0579 66502

Място/места за контакт: с. Кранево

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://pui-kranevo.blogspot.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от І до Х клас при ПУИ "Акад. Тодор Самодумов" по следните обособени позиции: 1. Хляб и хлебни изделия - Позиция 1 2. Месо и месни продукти и риба - Позиция 2 3. Основни хранителни продукти, мляко, млечни продукти - Позиция 3 4. Плодове, зебенчуци и консерви - Позиция 4

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15810000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата документация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПУИ "Академик Тодор Самодумов"

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1. Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания, предвидени в нормативни актове. 3.2. Срок за изпълнение на доставката -не по-късно от 10,00 часа на следващия ден, след направена заявка. 3.3. Доставените продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, подзаконовите нормативни актове, регламентите от ЕС и са с остатъчен срок на годност - не по-малко от 50 %. 3.4. Участниците да са обвързани с размера на предложената от тях отстъпка спрямо средната цена на САПИ ЕООД. САПИ или системата за агропазарна информация е фирма, която представя независима и обективна информация при провеждане на търгове и обществени поръчки. Базата данни и информацията, която се събира дава възможност да се правят справки по региони, които са представителни и официални. Определеният за изпълнител участник следва да сключи договор с регионално бюро САПИ гр. Варна, ул. "Алеко Константинов № 17, тел./факс: 052 6212 99; е-mail: sapi_vn@mbox.infotel.bg, за осигуряване на ежемесечни справки, тъй като цената ще се определя по представена от изпълнителя за съответния месец справка за средната цена на артикулите за регион Добрич.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от поканата са публикуваните в профила на купувача документи и образци. Офертите следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на училището всеки ден от 08,00 часа до 16,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/01/2016