Версия за печат

BG-Велики Преслав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС ПРЕСЛАВ, ул.Симеон Велики № 10, За: Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, тел.: 0886 404382, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС ПРЕСЛАВ, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на курсове и организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДГС Преслав”за 2016г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000, 15860000, 15980000, 15300000

Описание:

Различни хранителни продукти
Кафе, чай и свързани с тях продукти
Минерални води и безалкохолни напитки
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС ПРЕСЛАВ, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- участникът може да е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на лица, което притежава доказателства, че предлаганите храни и напитки отговарят на български държавни стандарти за качество, български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или еквивалентно; -участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; -офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни; -офертата на всеки участник следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията по тази точка; -плащането на доставените продукти се извършва ежемесечно, през месеца, следващ месеца на доставките и въз основа на издадените от изпълнителя фактури за предходния месец; при предаване на храните и напитките се съставя приемо- предавателен протокол, подписан от двете страни;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

разглеждането на офертите ще се извърши на 20.01.2016г. от 10,30ч. в административната сграда на ТП ДГС „Преслав”, на адрес: гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10; отварянето на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП; участниците следва да представят своята оферта в непрозрачен запечатан плик, със запазена цялост, в който следва да поставят следните документи: • документи за участие, озаглавени „Образец” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, техническо предложение /Образец № 8/, както и ценово предложение /Образец № 4/, които могат да бъдат получени на електронен адрес: „Профил на купувача”- http://dgspreslav.dpshumen.bg/ или в деловодството на ТП ДГС „Преслав”, в гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10, всеки работен ден до 19.01.2016г. вкл. през времето от 8.30ч. до 16.00ч.; • документ, доказващ правосубектността на участника- извлечение от интернет страницата на Търговски регистър /ТР/ или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от ТР; в деня на отваряне на предложенията, комисията служебно проверява актуалния статус на участника чрез справка в ТР; при участие на юридическо лице, което не е търговец, същото следва да представи удостоверение за актуален правен статус от Окръжния съд по седалището си, както и удостоверение от регистър БУЛСТАТ за ид.№; при участие на физическо лице, същото представя копие на документ за самоличност; при участие на обединение на търговци, участникът следва да представи удостоверение за регистрация, изд. от Регистър БУЛСТАТ; ако участникът е обединение на лица, същият следва да представи задължително препис от учредителния договор, както и да посочи лицето, представляващо обединението и да представи документ за самоличност на представляващия (препис); • документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/; • Участникът следва да представи доказателства, че има на свое разположение специализирани транспортни средства за доставка на хранителни продукти, посредством четливи, заверени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства; в случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за наем или договор за лизинг, в който да е удостоверено, че ще са на разположение на участника за срока на договора; Необходима е регистрация на транспортното средство от БАБХ, за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход /доказано със заверено ксерокопие на Удостоверението/, както и регистрация на обектите от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните /доказва се със заверено копие на Удостоверение за регистрация/. • при подписване на договора- свидетелство за съдимост на участника или законните му представители и декларация, съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП; • при участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията по настоящата точка се отнасят за всеки от участниците в обединението; всички документи се представят в заверен от страната препис, като при поискване се представят на комисията и в оригинал; при участие на подизпълнители, същите представят документ, доказващ тяхната правосубектност, съгласно изискванията на настоящата покана и декларация обр.№3; подизпълнителите не могат да представят самостоятелна оферта; • Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, която съставя протокол за своята работа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/01/2016