BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Светлана Христова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на до 240 л. течен бактериален инокулант (концентрат) за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33698100

Описание:

Микробиологични култури


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

До 240 л. течен бактериален инокулант (концентрат) за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСОВ - Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок на изпълнение на поръчката: 18 (осемнадесет) месеца, или до достигане на посочената прогнозна стойност. Начин на плащане: в лева, по банков път в рамките на срок от 30 (тридесет) работни дни след датата на представяне на фактура – оригинал за съответната доставка, придружена с подписан приемо - предавателен протокол; Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие- Приложение № 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие– Приложение №3; 4) Оторизационен документ от производителя (за участници, които не са производители на стоките, предмет на поръчката), със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка; 5) Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват – предмета на поръчката съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на участника, с превод на български език (когато е приложимо); 6) Данни за безопасност на продукта – инструкции за начина на употреба на предлагания бактериален инокулант задължително на бъларски език, съдържащи пълно описание на състава на препарата, изискванията за опазване на околната среда, предпазни мерки за работещите с него, специфични изисквания за съхранение и др. 7) Референции за прилагане на препарата при пречистване на отпадъчни води, третиране на утайки, премахване на специфичните за утайки от ПСОВ миризми с приложени протоколи за доказване на ефективност – оригинал или заверени копия; 8) Удостоверение за регистрация на предлагания за доставка бактериален инокулант в България – заверено копие; 9) Сертификат, или друг аналогичен документ, включващ следните, или по – добри характеристики на предлагания продукт: съдържание на естествени (не генномодифицирани) аеробни микроорганизми; стабилност и запазване на ефективността на разтвора; температура на съхранение; срок на годност на доставяния бактериален инокулант; разходна норма за 1 (един) тон нестабилизирана утайка и зо 1000 m3 отпадъчна вода) 10) Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение №4 от документацията за участие; Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 15.01.2016г., 11.00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2016