Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Силистра, ул. Симеон Велики № 33, За: дирекция Правна, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодично закупуване на лекарствени средства и медицински консумативи по обособени позиции: Обособена позиция №1- Периодично закупуване на лекарствени средства и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини, училища, детски ясли и детска кухня; Обособена позиция №2- Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на социалните заведения (ДСХОЛ;ДВФУ;ДДЛРГ;ДЦДМУ;ЗЖ;ЦВН;ЦНСТ за деца и младежи; ЦНСТ за хора с психични разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническите задания са изготвени на база действително закупени лекарствени средства и медикаменти през предходната година

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30967 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. 2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за внос, издадено по реда на ЗЛПХМ – за лекарствени продукти, за които се изисква такова. 3. Заплащането на лекарствените продукти и медицински консумативи се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на Изпълнителя, указана в договора, от съответните второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Всяка фактура следва да е придружена с приемо- предавателен протокол. Разплащането ще се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на съответните документи. 4. С оглед значимостта на поръчката, участниците следва да разполагат с лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката: минимум две лица със специалност „Фармация” и образователно квалификационна степен Магистър „Фармацевт” и/или „Помощник фармацевт”. 5. С цел спазване на изискванията на действащото законодателство на Република България, участниците следва да представят разрешително от Министерство на здравеопазването за търговия на дребно с фармацевтични продукти или разрешително за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), по смисъла на чл. 228 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 6. Участниците трябва да разполагат с минимум една аптека (собствена или наета) на територията на гр. Силистра.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок и място за представяне на офертите – до 12:00 часа на 15.01.2016 г. - в Деловодство на Община Силистра на ул. „Симеон Велики” №33. Срок и място на отваряне на офертите – 14:00 часа на 15.01.2016 г. стая № 202 Заседателна зала ет. 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2016