Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тодор Ганчев;, Р. България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160104TMan3542495.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на допълнително оборудване за Сектор за приготвяне на дневни дози цитостатици, за нуждите на Болнична аптека при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44212391

Описание:

Врати на изпускателни шлюзове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160104TMan3542495

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" №66,

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка, монтаж и пускане в експлоатация– не повече от 30 дни, като участникът се задължава да уведоми предварително възложителя за предстоящото доставяне на оборудването. 2.2. Гаранционен срок – не по-малко от 12 месеца. Срок за отстраняване при възникнала повреда – 24 часа, а при необходимост от влагане на резервни части – 7 дни от датата на уведомяване за възникналата повреда; 2.3. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка. 2.4. Посочване на производител, марка и модел на предлаганото оборудване (за отделните изделия), придружени с инструкции за употреба на български език; 2.5. Техническа спецификация (описание) на предложеното оборудване, съответстващо на описанието, обема и минималните технически изисквания, зададени от възложителя и брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените изделия. За доказване на съответствието на предложеното оборудване с изискванията на техническата спецификация ще бъдат използвани само представените брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. 2.6. Изисквани сертификати за качество: • Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001 или еквивалентен за участника - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала, 2.7.Гаранционно обслужване: • Минимум дванадесет месеца безплатен гаранционнен срок, • Реакция при проблем от техническо естество – до 24 часа 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Предложена обща цена за оборудването с включена доставка, монтаж и пускане в експлоатация. 3.2 Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура, не по-рано от 30 дни, като авансово заплащане не се допуска. 4. Доставката и монтажът на оборудването се изпълняват в срок не по-голям от 30 (тридесет) дни от получаването на възлагателното писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 5. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП 8. Стойността на поръчката не може да надхвърля 34000 лв. без ДДС, съответно 40 800 с ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта“. Офертите се оценят по следната методика: Показатели за определяне на комплексната оценка: а) Цена за изпълнение на поръчката (Р1) – относителна тежест 88 точки; б) Срок на доставка (Р2) – относителна тежест 12 точки; Относителната тежест на показателите се получава, както следва: 1. По показателя „Цена за изпълнение на поръчката“ (Р1) - изразява се с число до 88 и се изчислява по следната формула: Р1 = НЦ/ПЦ х 88, където: НЦ е предложената най-ниска цена за поръчката от участник в процедурата; ПЦ е предложената цена за поръчката от съответния участник; 2. Срок на доставка (Р2): изразява се с число до 12 и се изчислява по следната формула: Р2 = НКС / ПУС х 12, където: НКС Най- кратък срок за доставка; ПУС Предлаган от участника срок; Комплексната оценка на предложенията (КО) се получава като сбор от оценките по отделните оценки по показателите, а именно: КО = Р1 + Р2.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата публичната покана са Техническа спецификация, Методика за оценка и Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160104TMan3542495 Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 15.01.2016г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2016