Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на винетки за срок от 12 (дванадесет) месеца след подписване на договор с избрания Изпълнител. Доставката на годишните винетки за МПС от приложения Списък на МПС, собственост на Дружеството, следва да се извърши не по-късно от 28.01.2016 г. В случай, че по време на срока на действие на договора Възложителят заяви винетни стикери за МПС, които не са посочени в приложения Списък, същите следва да се доставят до два работни дни след заявка. Доставките ще са извършват след заявка, франко Административна сграда на „ВиК” ЕООД - Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, отдел „Автотранспорт”. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, до 15 (петнадесет) дни след доставка и представяне на фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22453000

Описание:

Автомобилни винетки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В Техническата спецификация е приложен подробен списък на МПС-та, собственост на Възложителя, като са посочени видовете винетки, които следва да се доставят.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Административна сграда на "ВиК" ЕООД в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, отдел "Автотранспорт"

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящата покана - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Отстъпка в % от цената на винетните такси съгласно чл. 25 от Тарифата за таксите, които се събират от АПИ – тежест 100 точки. Участникът предложил най-висока отстъпка ще бъде класиран на първо място. За останалите участници ще се приложи следната формула: К1 = (К1 конкретна/К1максимална)*100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/01/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 14.01.2016 г. (четвъртък) в 13,00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/01/2016