Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води в град Пловдив и област Пловдив, за срок от 1 (една) година след сключване на договор с избрания Изпълнител, периодично, след заявка, в зависимост от нуждите на Възложителя. Възложителят ще заплаща услугата в левове, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършените анализи и надлежно оформена данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71900000

Описание:

Лабораторни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на услугaта не може да бъде определен към момента, тъй като заявките ще са периодични, в зависимост от нуждите на Възложителя. Посочената стойност е максимално допустимата по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Лаборатория на Изпълнителя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да притежава Сертификат за акредитация на лабораторията съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006, издаден от ИА БСА, валиден за целия срок на действие на договора Изпитването на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води в град Пловдив и област Пловдив да се извършва в лаборатория, разполагаща с техническа възможност за извършване на анализи в съответствие с изискванията на следните наредби: Наредба за реда и начина за оползотворяването на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието; Наредба № 6 от 27.08.2013 г.за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в съответствие с изискванията на Приложение 1, раздел 2, т. 2.2.2, табл. 4; Наредба за третиране на биоотпадъците, публикувана в ДВ бр. 92 от 22.10.2013 г. Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която e публикувана на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача, категория Публични покани. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена за анализи, в лв., без ДДС – тежест 90 точки К1 = (К1 минимална/К1 конкретна)*90 На оценка ще подлежи общата стойност, получена като сума от единичните цени за анализ за всеки един от показателите, по начина, посочен в Образец 2. Задължително изискване на Възложителя е да се посочат единични цени за анализ за всеки един от показателите, посочени в Образец 2. В случай, че конкретна оферта не съдържа единична цена за някой от горепосочените показатели, тя няма да бъде разглеждана и оценявана. К2 – Срок на изпълнение - тежест 10 точки; К2 = (К2 минимален/К2 конкретен)* 10 Срокът за изпълнение на конкретно заявен анализ е необходимо да се предложи в работни дни, след постъпване на пробата в лабораторията. КО = К1 + К2 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/01/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството, както и на телефон 032/607-933 - инж. Галина Иванова - Ръководител ПСОВ. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 14.01.2016 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в "Профил на купувача", категория Публични покани, в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/01/2016