BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище Никола Йонков Вапцаров, ул. Стара планина №2, За: Петя Константинова Кочкова - Бенчева, Република България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 66831; 0723 66815; 0723 66814, E-mail: ou.vaptsarov.botevgrad@abv.bg, Факс: 0723 66831

Място/места за контакт: гр. Ботевград, ул. Стара планина №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ouvaptsarov.net/.

Адрес на профила на купувача: http://ouvaptsarov.net/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е доставка на закуски за учениците от І – ІV клас и готов топъл обяд за учениците записани за обяд в групите за целодневно обучение в ОУ „Никола Йонков Вапцаров” гр. Ботевград по две обособени позиции. Обособена позиция № 1. Сутрешна закуска за учениците от първи до четвърти клас (по предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ седмично меню в техническото му предложение). Обособена позиция № 2. Топъл обяд (по предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ седмично меню в техническото му предложение, включващо основно ястие и десерт за учениците записани за обяд от полуинтернатните групи към целодневното обучение).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1. Сутрешна закуска за учениците от първи до четвърти клас, прогнозен брой ученици – 530, прогнозен брой учебни дни – 150 през финансовата 2016 г. Максимално допустимата стойност на обособената позиция е: 34450,00 лв. без включен ДДС. Обособена позиция № 2. Топъл обяд, съдържащ основно ястие и десерт за учениците от полуинтернатните групи към целодневното обучение, прогнозен брой ученици – 130, прогнозен брой учебни дни – 150 за групите през финансовата 2015 г. Максимално допустимата стойност на обособената позиция е: 31440,00 лв. без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65890 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките ще се извършват ежедневно (в учебни дни) в сградата на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с адрес: гр. Ботевград, ул. Стара планина №2.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката (ежедневна доставка на готова храна за закуска и обяд) трябва да бъде в съответствие с изискванията на: Закона за храните; Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците; Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци; Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните; Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението; Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните; Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария; Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти; Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни; Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните; Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните; Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с хранителни продукти, а така също и с предвидените рецепти в сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ. Участниците трябва да притежават удостоверение за регистрация на хранителен обект за производство на следните групи храни: храни на зърнена основа – тестени закуски и сандвичи за обособена позиция №1 и готвени ястия и други храни за обособена позиция №2, издадени от ОДБХ, съгласно чл. 12 от Закона за храните и други технически възможности и персонал с необходимото образование и квалификация за изпълнение на поръчката описани в настоящата документация. Участникът предлага в техническото си предложение набор от две напълно различни седмични менюта за обяда и две седмични менюта за предлаганите закуски, които да включват храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление, съхранение и доставка в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове, както и на утвърденото меню за съответната седмица. Доставката на храната – обяд и закуски да се извършва в индивидуални опаковки, съобразени с Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и с хигиенните изисквания на оправомощените държавни органи. Приготвянето на храната да се извършва съгласно Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. Порциите да са съобразени с дневните норми на прием на хранене и с предвидените рецепти в сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ. Доставената храна да бъде съпроводена с документ за произход и качество. Възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на количествата на доставяната храна според броя на децата и учениците, които ще се хранят за съответния ден. Доставката на готова храна за закуска и обяд се осъществява, както следва: - сутрешна закуска до 9:30 ч. в съответния ден; - топъл обяд до 11:30 ч. в съответния ден. Заявката с точния брой ученици, за които ще трябва да се доставя закуска, се подава до 8,00 часа от директора на училището или от определен от него служител в деня на самата доставка. Заявката с точния брой на учениците, за които ще трябва да се доставя основното обедно ястие и десерт се подава до 9,30 часа от директора на училището или от определен от него служител в деня на самата доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите се извършва отделно за всяка обособена позиция след определяне на комплексна оценка (КО), изчислена на база на оценки по всеки показател, включително относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.Конкурсната комисия разглежда по същество предложенията, като ги класира с комплексна оценка КО = К1 + К2 + К3, по следните критерии: 5.1. Предложена обща цена с ДДС за описаните доставки /К1/ - до 30 точки. Оценката на участниците по показател – К1 се изчислява по следната формула: К1 = (К1 мin / К1уч. ) x 30 Където: К1 мin. е предложената най-ниска цена от участник. К 1уч е предложената от съответния участник цена. 5.2. Технически предимства на офертата / К2/ -до 40 точки Оценката по този критерии ще се формира по следният начин: Разнообразие (неповтаряемост) на вида закуски/обяди в двата варианта на менютата до 10 т.; Грамаж на закуска/основно ястие до 5 т. Срок на доставка на закуски/обяди от подаване на заявка от възложителя до 20 т. Срок на валидност на офертата до 5 т. Максималния брой 40 точки се поставят на оферта с най-добри технически параметри и приложени за доказателство всички изискващи се документи в техническото предложение на участника. 5.3. Срок за реакция след рекламация К3/ - до 30 точки Оценката по този критерии ще се формира по следният начин: К3 = (К3 мin / К3уч. ) x 30, където: К3 мin. е предложеният най-кратък срок на доставка при рекламация от участник. К 3уч е предложеният срок на доставка при рекламация от съответния участник. Офертата получила най-голям брой точки се класира на първо място. Максималната комплексна оценка, която може да получи участник е 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Доставяните храни следва да са приготвени в деня на доставката с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Р България законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания. Ежедневно директора на училището (възложител), или друг служител, определен от него контролира количеството и качеството на храната и правилното рационално хранене на децата. При установяване на доставена храна, която не отговаря на настоящите технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове, директора на училището (възложител), или друг служител, определен от него, има право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска доставяне на храна, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество, начин на доставяне на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай изпълнителят е задължен незабавно и своевременно, според предложения от него срок за реакция в техническото си предложение, да достави храна, която напълно съответства на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай транспортните разходи за неприетата доставка са за сметка на изпълнителя. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения при условие, че представят - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият). Кандидатът за изпълнение на поръчката следва да представи оферта в канцеларията /деловодството/ на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” гр. Ботевград, ул. Стара планина №2 в срок указан в публичната покана за възлагане на обществената поръчка. Офертата трябва да бъде поставена в запечатан, непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименование на предмета на процедурата и обособената позиция (позиции), за които се подава офертата, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция (по възможност и електронен адрес), телефони и лице за контакти, предмета на поръчката. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в поканата и настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Документите следва да се представят във вида, посочен в документацията, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала” подпис и печат (в приложимите случаи). При непредставяне на всички изискуеми документи или в случай, че документите не отговарят на изискванията на възложителя или съдържат невярна или непълна информация, участникът се отстранява от участие. Офертата се представя от участника или от негов надлежно упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/01/2016