Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: инж. Лили Колева - ръководител Капитално строителство, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 0893 686138, E-mail: ks_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Място/места за контакт: Университет по хранителни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1164.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на строителни материали за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000

Описание:

Строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на строителни материали за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив за срок от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41150 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на обществената поръчка за срока на договора се осъществява по два начина: - чрез периодични доставки от изпълнителя с негов транспорт до адреса на Университета по хранителни технологии-Пловдив, бул. „Марица“ №26 въз основа на писмена заявка на необходимите материали по видове и количества, изготвена от упълномощен представител на възложителя. Срокът, в който следва да бъде извършена доставката е до 3 дни от получаването на заявката; - чрез директно получаване от упълномощен представител на възложителя на необходимите строителни и други материали от складова база или търговски обект на изпълнителя, когато същите са единични бройки и са необходими за спешни ремонтни дейности. В тези случаи доставката им до Университета по хранителни технологии се извършва с транспорт на възложителя. В процедурата могат да участват лица, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки(ЗОП), имат опит в извършването на доставки, идентични с предмета на настоящата поръчка и притежават собствена или наета складова база/търговски обект за продажба на строителни и други материали на територията на град Пловдив.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертата на лицето трябва да има най-малко съдържанието по чл.101 "в" ал.1 от ЗОП и да бъде изготвена по образците в документацията за участие - приложение към публичната покана; 2. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда на чл.101 "г" от ЗОП и по реда определен с вътрешните правила на Възложителя, публикувани на профила на купувача; 3. С класираното на първо място лице се слючва договор за изпълнение по реда и условията на чл. 101 "е" от ЗОП; 4. Представяне на офертите – в запечатан, здрав, непрозрачен плик с надпис : Оферта за за доставка на строителни материали за нуждите на УХТ – Пловдив. Наименование и адрес на лицето, подало офертата. В Ректората на Университета, гр. Пловдив -4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, “Деловодство”, в работното време на университета. Срок за внасяне на офертите – до 16,00 часа на 11.01.2016 г. 5. На разглеждане от комисията подлежат само оферти, изготвени и представени по описания по-горе начин, форма и изисквания. 6.За допълнителна информация - тел. 0893686138, инж. Лили Колева. 7. Документацията за участие(приложения към поканата) е публикувана на сайта на възложителя - Профил на купувача(вж. Раздел I.1.), откъдето може да бъде изтеглена от всички заинтересовани лица, безплатно. 8. Договорът за изпълнение с класирания на първо място участник ще бъде със срок от 1 /една/ година от сключването му или извършване на доставки на стойност до прага по чл.14, ал.4 от ЗОП, в зависимост от това кое от двете обстоятелства ще настъпи по-рано. 9. Назначената от възложителя комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори офертите и ще обяви ценовите предложения по реда на чл.101" г", ал. 3 от ЗОП на 12.01.2016 г. в гр.Пловдив, Университет по хранителни технологии, Ректорат, Заседателна зала, от 11,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/01/2016