Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, beloslav.eu@gmail.com, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул.Цар Симеон Велики №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”СМР на обект „Канализационна мрежа по ул.“Добруджа“, ул.“Безименна“, ул.“Пробуда“ с.Езерово, община Белослав“. Проект “Канализационна мрежа по ул.“Добруджа“, ул.“Безименна“, ул.“Пробуда“ с. Езерово, община Белослав“предвижда изграждане на канализацинна мрежа за битови отпадни води на улици: ул.“Добруджа“ с дължина 169м., ул.“Пробуда“ с дължина 145м.,ул.“Безименна“ с дължина 116м. в с.Езерово, община Белослав. При проектирането са спазени изискванията на нормативната уредба, а именно: -Наредба № 2 / 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на Водоснабдителни системи, ПИПСМР - раздел "Хидротехнически съоръжения", НАРЕДБА № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, БДС EN 8 05 Водоснабяване изисквания към системите извън сградите. Канализациите ще се изградят с PVC тръби Ф 315 за SDR 34. Отделно от които са частни канализационни отклонения PVC Ф200. Начин на плащане: Всички плащания по договора се извършват след приемане на обекта с Акт № 15, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията в лева, по банков път, при възникване на основание за плащане, в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за обекта. Авансово плащане – не се допуска. Източник на финансиране: Договорът за изпълнение на настоящата поръчка влиза в сила след осигуряване на финансиране в съответния обем и стойност от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45232411

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализации за битови и промишлени отпадъчни води


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиждат се следните видове и количества СМР: Рязане на асфалтова настилка- 428м; Разваляне на асфалтова настилка- 278м2; Разваляне на трошенокаменна основа на настилка- 268,36м3; Възстановяване на асфалтова настилка- 278,20м3; Предвиждат се следните видове и количества СМР: Възтановяване на трошенокаменна настилка. 17cm- 108,62м3; Възтановяване на основа от едро трошени камъни 25cm- 159,74м3; Разваляне и възстановяване бордюри- 26м3; Изкоп с багер в земни почви при 1ут. Условие- 765,11м3; Изкоп ръчен.с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви .неукрепен – 510,08м3; Прехвърляне до Зт хор. или 2т вер. разстояне ръчно,земни почви – 510,08м3; Натоварване с багер на земни и скални почви и строителни отпадъци- 641,08м3; Превоз със самосвал на почви - на 5км. - 350,46м3; Извозване на строителни отпадъци - на 15км.- 290,62м3; Разриване на земни и скални маси на депо-641,08м3; Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп- 2061,90м3; Пясък за подложка и засипване на тръби- 350,46м3; Засипване на изкопи с ограничена ширина без трамбоване- 924,72м3; Уплътняване на насипа с трамбовачен валяк с дебелина на пласта 20cm.- 924,72м3; Доставка и монтаж на ревизионна шахта за кръгли канали с дълбочина до 3,0м. – 8,00 бр.; Доставка и монтаж на PVC тръби ф200 Sn8 -за СВО- 101м.; Доставка и монтаж на PVC тръби ф315 Sn8- 430 м.; Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента- 430,м.; Направа на временни мостчета над изкопа- 7,00бр.; Временни пътни знаци монтаж-демонтаж – 12 бр.; Монтаж-демонтаж временни ограждения – 860,м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

196814 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Езерово, община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към участниците: 1.Участникът, трябва да е изпълнил минимум 1 (един) обект на строителство, еднакъв или сходен с предмета на поръчка през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: * Под изпълнен обект на стр., еднакъв или сходен с предмета на поръчката се разбира: СРР за реконструкция, рехабилитация, подмяна на улични водопроводи, водоснабдителни и канализационни системи и/или еквивалентни. За доказване на горното изискване участникът представя: Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката- с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършеното стр./.Доказателството за извършеното стр. се представя като: -Посочване на публични регистри, в които се съдържа инф. за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на стр. или Удостоверения за добро изпъл., които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпъл., мястото, вида и обема на стр., както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостов. следва да съдържат и дата и подпис на издателя, данни за контакт или Копия на документи, удостоверяващи изпъл., вида и обема на изпълнените стр. дейности. 2. Участникът трябва да е вписван в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от ЧЕТВЪРТА ГРУПА строежи за ТРЕТА КАТЕГОРИЯ или по висока категория. За доказване на горното изискване се представя: Удостоверение за вписване в ЦПР на строителя, ведно с талон – приложение към удостоверението, удостоверяващо неговата валидност или еквивалентен документ издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице /заверено за вярност с оригинала, копие/. 3. Участникът следва да притежава валидни сертификати за въведени системи, както следва: -ISO 9001:2008 - система за управление на качеството, по-нов или еквивалентен; -ISO 14001:2004 - система за управление на околна среда, по-нов или еквивалентен; -BS OHSAS 18001:2007 - система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, по-нов или еквивалентен; Сертификатите да са с обхват съответстващ на обекта на поръчката и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг нац. орган за акредитация, който е орган по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съотв. област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказ-ва за еквив. мерки за осигуряване на кач. или за опазване на околната среда. За доказ-во се представят: Копия на валидни Сертификати или еквивалентен документ, удостоверяващи внедрени и действащи системи ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни. 4. Участникът трябва да разполага през целия период на изпълнение, с технически лица (инженерно-технически персонал) за осигуряване на тех. ръководство при изпълнение на стр., отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, а именно: 4.1. Технически ръководител на обекта – строителен инженер „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, с минимален професионален опит - 5 (пет) години в строителството на обекти сходни с предмета на поръчката - 1 брой; 4.2. Геодезист, който да притежава мин. висше образование – степен „Бакалавър“, специалност „Геодезия“ или еквивалент и 3 (три) години проф. опит по специалността – 1 брой; За док. на горното минимално изискване участникът представя:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка: Изпълнител в обществената поръчка е участникът, събрал най-много точки, като крайният резултат на всеки един участник е сбор от резултатите по всеки от посочените по-долу показатели, които се изчисляват както следва: П 1 (показател 1): Срок на изпълнение – СИ. Участникът предлага срок за изпълнение на строително – монтажните работи в календарни дни.Оценката се изчислява по формулата: СИ= CИmin/ CИ пр х20 където • СИ е оценката на даденото предложение (точки); CИmin е минималния предложен срок за изпълнение (дни); CИпр е срокът за изпълнение на даденото предложение(дни); 20 е тежест на показателя; * Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката е посочен в календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка. П 2 (показател 2): Организационно – техническо решение за изпълнение на поръчката. Участникът трябва да разработи и предложи Организационно – техническо решение за цялостното изпълнение на поръчката. Максимална оценка – 30 точки. 30 е тежест на показателя. *Показателят се състои от два подпоказателя, като комисията оценява участниците по всеки един от тях, както следва: П 2.1. Съдържание на работната програма и линейния график – от 1 до 15 точки.Разглеждат се представената работна програма за изпълнение обекта и приложените към нея линеен график за изпълнение на дейностите, обяснителна записка към него и диаграма на работната ръка и анализ на евентуалните, възможни рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване. Комисията преценява съдържането и пълнотата на посочените документи. Оценка „1 точка” получава участник, който към работната си програма и линеен график за изпълнение на дейностите не е приложил нито един от документите: обяснителна записка към линеен график и диаграма на работна ръка, и анализ на евентуалните, възможни рискове. Оценка „5 точки” получава участник, който към работната си програма и линеен график за изпълнение на дейностите не е приложил един от документите: обяснителна записка към линеен график, или диаграма на работната ръка, или анализ на евентуалните, възможни рискове. Оценка „10 точки” получава участник, който към работната си програма и линеен график за изпълнение на дейностите е приложил всички изброени документи, но те не съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, които възнамерява да ползва участникът при всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност и за цялостно изпълнение на строителството, в предложената работна програма и приложенията към нея идентифицира и описва само част от евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и мерки за тяхното преодоляване. Оценка „15 точки” получава участник, който към работната си програма и линеен график за изпълнение на дейностите е приложил всички изброени документи, и те съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, които възнамерява да ползва участникът при всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност и за цялостно изпълнение на строителството, в предложената работна програма и приложенията към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване. П 2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма – от 1 до 15 точки. Преценява се съответствието на посочените документи, както помежду им, така и с останалите части от работната програма.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/01/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение по т. "Изисквания за изпълнение на поръчката"-Списък на тех. лица, които отговарят за изпълнение на предмета на поръчката - с посочване на образованието, проф. квалификация и проф. опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, вкл. на лицата, които отговарят за извършването на стр. 5. Участникът трябва да разполага минимум със следното собствено и/или наето техническо оборудване и механизация за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката:- Багер – 1 бр.; - Товарен автомобил - самосвал – 1 бр.; За доказване на горното мин. изискване участникът представя: Декларация за техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка. Продължение по т. "Показатели за оценка на офертите:" Оценка „1 точка” получава участник, при който е налице разминаване между срока за изпълнение от техническото му предложение и срока, заложен по линейния график за изпълнение на дейностите и обяснителна записка към него или участник, при който липсва информация за оценяване на съответствието Оценка „5 точки” получава участник, при който се констатира несъответствие между линейния график и диаграмата на работната ръка: заложеният брой работници, необходими за изпълнение на строителството, човекочасовете по линейния календарен график, предложения срок за изпълнение на строителството, човекочасовете по линейния календарен график, предложения срок за изпълнение на строителството и предвиденото в обяснителната записка Оценка „10 точки” получава участник, при който принципно има съответствие между заложеният брой работници и човекочасовете по линейния календарен график и предвиденото в обяснителната записка и диаграмата на работната ръка, но са налице разминавания между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи Оценка „15 точки” получава участник, при който е налице пълно съответствие между показателите от линейния график, описание в обяснителната записка, диаграма на работната ръка и останалите части на работната програма по отношение на сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкия ресурс. П 3 (показател 3): Цена – Ц Участникът предлага обща цена за цялостното изпълнение на поръчката. Оценката се изчислява по формулата: Ц = Цmin/ Цпр х 50, където -Ц е оценката на даденото предложение (точки); -Цmin е най- ниското ценово предложените от всички допуснати участници цени (лв.); - Ц пр. е цената на даденото предложение от оценявания участник (лв.); 50 е тежест на показателя; КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА – Формира се по следния начин: КО = П1+П2+П3 Максимален брой точки – 100 точки *Забележка: Получените след изчислението точки се закръглят до втория знак след десетичната запетая. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките от комплексната оценка, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка! Ако двама или повече участници имат еднаква Комплексна оценка, участникът, който е предложил по-ниска цена за изпълнение на СМР се класира на по-предно място.Допълнителни указания и образци на документи са публикувани и достъпни на официалния сайт на Община Белослав, в Раздел Профил на купувача - www.beloslav.org и може да бъде изтеглена от там от всяко заинтересовано лице. В „Профил на купувача“ възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие, ако има такива. Оферти на участници се приемат от 08:30 до 16:30 часа всеки делничен ден до 08.01.2016 г. в Деловодството на Община Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23. Съгласно чл. 101г., ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще се отварят на 11.01.2016г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на общината.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/01/2016