Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова, РБ 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: http://sheynovo-ag.eu/dosie_PP_23.12.2015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” - периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД за неоферирани и прекратени номенклатури с прекратени с решение № 637 от 13.11.2015 г., чиято обща стойност попада в стойностните прагове на чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП, съгласно приложената техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, публикувана на профила на купувача. Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД съгласно приложената техническа спецификация Приложение № 1, по номенклатури №№ 1, 2 и 3. Номенклатура 1,включва от 1.1. до 1.27. - се оферират комплексно. Участникът може да оферира една, повече или всички от посочените номенклатури от техическата спецификация за доставка на лабораторни консумативи и реактиви в рамките на предмета на обществената поръчка. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя по номенклатури и в съответствие с оферираните единични цени за фабрична опаковка. Доставките се извършват с краен срок на изпълнение 12 месеца от датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. Срокът за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя, според фактическите нужди по номенклатури в съответствие с оферираните единични цени. Място за изпълнение – склад на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на болницата на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост за изпълнението на поръчката. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията по електронен път, която е публикувана на интернет адрес: http://www.sheynovo-ag.eu/ в раздел „профил на купувача”- http://sheynovo-ag.eu/dosie_PP_23.12.2015.html

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Специфицираните лабораторни реактиви и консумативи ще бъдат периодично заявявани, според нуждите на лечебното заведение и разполагаемия финансов ресурс.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склада на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр.София ул. “Шейново” № 19.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Специални изисквания към участниците и във връзка с изпълнение на обществената поръчка Изисквания към участниците 1. Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за производител или търговец на едро за оферираните медицински изделия по предмета на съответната номенклатура. За доказване се представят: разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата по реда на ЗМИ; валиден документ на разрешение за производсто на продукта от предмета на поръчката, което разрешение да е валидно за срока на изпълнение на доставката на медицинските изделия /в случай когато участникът е производител. При офериране на номенклатура 1: участникът следва да представи пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или друг документ, от който по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия; или документ за писмено упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, когато производителят на МИ не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от европейското икономическо пространство - представя се заверено копие. 2. Участникът в обществената поръчка трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент за производителя и/или за участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на камчеството по ISO 13485:2003 или еквивалент, с предметен обхват проектиране, разработване и производство на медицински изделия, издаден на името на производителя от акредитирана институция или агенция за управление на качеството Ако се представя еквивалент, то участникът следва да докаже тази еквивалентност – представя се заверено от кандидата копие на сертификата. 3. Участникът следва да е изпълнил успешно, общо за трите последни години или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 /три/ доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. 2. Изисквания към медицинските изделия 2.1. Реактивите и консумативите следва да са подходящи и съвместими с анализаторите в съответната лаборатория на възложителя, съгласно техническата спецификация, без допълнително софтуерно и хардурно адаптиране. 2.2. Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и европейски стандарти, да бъдат опаковани със съответната „СЕ“ маркировка /съгл. чл.15 от ЗМИ/, за производител и партидни номера, удостоверяваща, че съответствието на консумативите със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието. 2.3.Остатъчният срок на годност на медицинските изделия и консумативи към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя и указан върху опаковката. 2.4. Медицинските консумативи и реактиви следва да бъдат придружени с инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това е предвидено в закон. Медицинските консумативи и реактиви следва да бъдат доставяни опаковани в оригинална опаковка на производителя, като тя не трябва да е с нарушена цялост или мокра, както и да позволява разчитане на данните и информацията върху опаковката. Доставяните изделия трябва да са опаковани по начин, който ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспрот. В случай, че медицинските изделия, които са внесени от трети държави спрямо ЕС и Европейското икономическо пространство, върху опаковките и в инструкциите за употреба трябва да бъде допълнително изписано името и адресът на упълномощения представител и на вносителя, съгласно чл.16, ал.2 от ЗМИ. 2.6. В случай, че участникът е обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението/консорциума като цяло. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по-горе изисквания се прилагат съобразно вида

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/01/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2. Съдържание на офертата Всяка оферта трябва да съдържа всички изискуеми документи и информация от документацията на процедурата, които се поставят в общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: 2.1.2. Заявление за участие в процедурата. 2.1.3.Представяне на участника 2.1.4. Регистрационен документ: - Копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние или декларация с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; - Съответен документ за регистрация или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод на български език – за чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица - Заверено копие от документ за самоличност за физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, а за физически лица-чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод на български език. - споразумение за създаване на обединение/консорциум При участие на подизпълнители или членове на обединение – съответния регистрационен документ от изброените по-горе, се представя за всеки от посочените подизпълнители/членове на обединението. 2.1.5.Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. Декларациите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представят от кандидата, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, при обединение - от всеки един от членовете в обединението и за всеки подизпълнител. 2.1.6.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участието на подизпълнител, ако кандидатът предвижда такова, както и дела на неговото участие и Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв / в приложимите случаи/. 2.1.7.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор. 2.1.8.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 2.1.9.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 2.1.10.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на кандидата а) Декларация - списък по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП на доставките по предмета на поръчката, изпълнени през последните три години до датата на подаване на заявлението в настоящата процедура или в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Списъкът следва да е придружен с доказателства за минимум 3 извършени доставки по предмета на поръчката, издадени от лечебни заведения. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: - удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката, съдържащо информация за стойността, датата на доставките и подробно описание на лабораторните реактиви и консумативи, в оригинал или заверено копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията, посочена по-горе. б) Заверено от кандидата копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия на името на кандидата или валиден документ на разрешение за производсто на продукта от предмета на поръчката, което разрешение да е валидно за срока на изпълнение на доставката; в) Сертификат, удостоверяващ въведена система за управлениена качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент за производителя и/или за участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на камчеството. Отварянето на офертите ще се извърши на 12.01.2016 г. от 11.00 часа, при условията на чл. 68, ал. 3 и чл. 101 г, ал.3 от ЗОП, в сградата на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр.София ул. “Шейново” № 19. Възложителят предоставя документи и информация в Профила на купувача на интернет адрес: http://sheynovo-ag.eu/dosie_PP_15.12.2015.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/01/2016