Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Владимира Костова - юрисконсулт, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: отдел Правно обслужване и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151222qscC3532731.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на основни и обичайно използвани ел. материали, необходими при решаване на ежедневни въпроси по електрозахранването на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681400, 31681410, 31224100

Описание:

Електрически компоненти
Електрически материали
Щепсели и контакти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация, публикувана на профила на купвача http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151222qscC3532731

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за изпълнение с условие - доставките да се извършват след писмена заявка на Възложителя, която се изпълнява в срок не по-дълъг от 3 работни дни от получаването; 2.2. Гаранционен срок на предлаганите ел.материали; 2.3. Посочване на производител и марка продукти, които са от източник – предприятие за производство; 2.4. Техническа спецификация (описание) на предлаганите материали, съответстваща на описанието и обема, зададени от възложителя, в която участникът следва да посочи търговските наименования на отделните артикули, както и основните им технически параметри за доказване съответствието им с изискванията на възожителя; 2.5. Подробни технически спецификации от производителя/лите на предлаганите изделия за: СОП І - 3 и 8;; СОП ІІІ - 6, 7 и 8; СОП ІХ - 1, 3, 4, 5 и 28. 3. Изисквания за доказване на техническите възможности за СОП ІV и СОП VІ: 3.1. Участници - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, следва да представят в Плик №1 декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. В декларацията следва да се посочи номера, под който участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. 3.2. Участниците трябва за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 2 (два) договора за доставка на стоки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се разбират договори за доставка на ел.материали. Тези 2 (два) договора следва да са с вече приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки. - Участниците следва да представят Списък за доставки на стоките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата от участника, включително стойностите, датите и получателите, ведно с: Удостоверения (референции) за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката на стоките, удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт – в оригинал или нотариално заверена форма, минимум 2 удостоверения (референции), или Други доказалтества по чл. 51, ал.4 от ЗОП - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките – за минимум 2 броя договори, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. 3.3 Подробни технически спецификации от производителя/лите на предлаганите изделия за: СОП ІV - 1 и 4; СОП VІ – 1 4. Ценово предложение съдържащо: 4.1. Крайна единична и обща цена, без включен ДДС и с включен ДДС; 4.2. Начин и срок за плащане след доставка: Плащането на ел. материалите да се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и надлежно съставена приемо-предавателна форма. Плащането се извършва в лева по банков път при условията на отложено плащане в срок до 60 календарни дни след съответната доставка и издадена фактура; Продължава в Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценени по критерия “икономически най-изгодна оферта”. 1. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 2. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно чл. 71 от ЗОП когато тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71 ал. 4 от ЗОП, като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на жребия и могат да изпратят упълномощени представители. Критерий за оценка - „икономически най-изгодната оферта“. Показатели за определяне на комплексната оценка: а) (П1) Цена за изпълнение на поръчката– относителна тежест 75%; б) (П2) Технически преимущества на предлаганите ел.материали по позиции за: Раздел І -3 и 8; Раздел ІІІ - 6, 7 и 8; Раздел ІV - 1 и 4; Раздел VІ – 1; Раздел ІХ - 1, 3, 4, 5 и 28. Относителната тежест на показателя (П2) е 25%. Формиране на оценката по показателите: 1. По показателя „Цена за изпълнение на поръчката“ (П1) – изразява се с число до 75 и се изчислява по следната формула: П1=НЦ/ПЦ х75, където: НЦ е предложената най-ниска цена за поръчката от участник в процедурата; ПЦ е предложената цена за поръчката от съответния участник; 2. По показателя „Преимущества в техническите характеристики на предлаганите ел. материали по позиции: Раздел І - 3 и 8 , Раздел ІІІ - 6,7 и 8, Раздел ІV - 1 и 4, Раздел VІ - 1, Раздел ХІ - 1,3,4,5 и 28 “ (К2) – изразява се с число до 25. Оценката по показателя се формира, като за всяко обосновано преимущество (видно от представените технически характеристики от производителя) в техническите и функционалните възможности за всеки един от материалите, което надхвърля изискванията на възложителя, зададени в техническата спецификация, участникът получава по 2 точки, но не повече от 25 точки.. Комплексната оценка на предложенията (КО) се получава като сбор от оценките по отделните показатели, а именно: КО = П1+П2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от Изисквания за изпълнение на поръчката: 4.3. Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, да представлява крайната доставна цена, включваща ДДС и всички разходи по доставката и изпълнението на настоящите условия до краен получател – УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66. Цената не подлежи на промяна за време на действие на договора. 5. Приложена референция от възложител на обществена поръчка за доставка на ел. материали – оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие за СОП I, II, V, VII, VIII IX. 6. Приложена Декларация, че предлаганите ел. материали ще бъдат доставяни в срок не по-дълъг от 3 работни дни от заявката и в състояние - напълно годни за монтаж, и че при неизпълнение на този ангажимент, ще бъде заплащана неустойка в размер на цената на неприетите ел. материали. 7. Приложена Декларация от участника, че доставяните материали ще бъдат придружени с маркировка за съответствие и декларация за съответствие. 8. Приложена Декларация от участника, че доставяните материали ще отговарят на българските и европейски стандарти. 9. Приложена Декларация от участника за срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 10. Срок за изпълнение на поръчката: договорът за изпълнение ще се сключи за срок от 12 месеца. Юридическа информация - Настоящата процедура е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила, съгласно чл. 16г от ЗОП в частта за СОП IV – контакти и СОП VI - щепсели. Оферти в процедурата могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка или за обособена позиция при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация, съгласно закона. Офертите на тези лица се разглеждат на основание чл. 16г, ал. ал. 9 от ЗОП, само ако няма: 1. кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Общата сума на поръчката не може да надвишава 50 000,00 лв. с ДДС. Дата, час и място на отваряне на офертите - 08.01.2016 г., 08:15 часа, административна сграда на лечебното заведение - гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66, кабинета на Главен юрисконсулт. Достъп до пълната документация на публичната покана е осигурен в профила на купувача на възложителя на електронен адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151222qscC3532731

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2016