Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Светлана Христова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на летни и зимни гуми за леки и товарни автомобили, и комбинирани багери, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“, разделена на 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на летни и зимни гуми за леки, товарни автомобили и мотоциклети “ Обособена позиция №2 „Доставка на летни и зимни гуми за комбинирани багери“ Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34351100, 34352000, 34352100, 50116510

Описание:

Външни гуми за леки автомобили
Външни гуми за носене на големи товари
Външни гуми за камиони
Услуги по монтаж на автомобилни гуми


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

количествата за отделните видове артикули са посочени в документацията на обществената поръчка и са достъпни на профила на купувача на ВиК ЕООД - Благоевград

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сервизната база на изпълнителя на територията на РП Благоевград, РП Разлог и РП Гоце Делчев

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок на изпълнение на поръчката: 24 месеца, или до достигане на посочената прогнозна стойност. Начин на плащане: в лева, по банков път в рамките на срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на представяне на фактура във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Благоевград и приложен/и към нея приемо-предавателен/и протокол/и с посочени точни количества на доставените стоки; Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Срок на гаранцията за фабрично-заводски дефекти – с относителна тежест 0,20 и максимален брой точки 100 по показателя; 2.Минимален експлоатационен пробег в километри за Обособена позиция №1 и в моточасове за Обособена позиция №2, гарантиран от производителя на гумите – с относителна тежест 0,30 и максимален брой точки 100 по показателя; 3.Предложена цена – с относителна тежест 0,50 и максимален брой точки 100 по показателя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие- Приложение № 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие – Приложение №3 от документацията за участие; 4) Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват – предмета на поръчката съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на производителя, с превод на български език (когато е приложимо); 5) Декларация, че участникът разполага със собствена или наета сервизна база, в която се извършва монтаж, демонтаж, баланс и ремонт на гумите, снабдена със съответното техническо оборудване за изпълнение на поръчката или има сключен договор с такава за извършване на същите дейности на територията на РП Благоевград, РП Гоце Делчев и РП Разлог по образец от документацията за участие – Приложение 4; 6) Заверено копие на валиден договор сключен с лице, извършващо дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба гуми, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г.). 7) Декларация за минимален експлоатационен пробег за предлаганите гуми от производителя на гумите, съдържаща данни в съответствие с минималните изисквания на Възложителя; 8) Документ, удостоверяващ минималния срок на гаранцията за фабрично-заводски дефекти на гумите. 9) Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение №5 от документацията за участие; Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 11.01.2016г., 11.00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/01/2016