Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионален исторически музей, ул. Стоян Заимов №3, За: Пепа Димитрова, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 822691, E-mail: plevenmuseum@dir.bg, Факс: 064 822691

Място/места за контакт: Регионален исторически музей – Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plevenmuseum.dir.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.plevenmuseum.dir.bg/BG_version/links_bg.htm.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана за Регионален исторически музей – Плевен". Жива охрана на обекта: Регионален исторически музей – 24 часа на денонощието.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: месечната цена е 2200 лв. (две хиляди и двеста лв.) без ДДС или 2640 лв. (две хиляди шестотин и четиридесет лв.) с ДДС. Обща сума за една година в размер на 26400 лв. (двадесет и шест хиляди и четиристотин лв.) без ДДС или 31680 лв. (тридесет и една хиляди шестотин и осемдесет лв.) с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на гр. Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника или от упълномощено от него лице (свободен текст); 2. Представяне на участника (Образец 1) което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката 3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ за съдебна регистрация от държавата, в която са установени 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец 2). 5. Декларация за посещение на обектите и оглед (Образец 3). 6. Техническа оферта (Образец 4). 7. Ценово предложение (Образец 5). 8. Техническо задание (Образец 6). 9. Проекто договор (Образец 7). 10. Заверено копие от валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ: 1. Всички документи представляващи копия задължително се парафират „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки УЧАСТНИК може да представи само една оферта без варианти. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. 5. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни от датата на подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на подадените оферти е най-ниска цена на месец.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/01/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефони и лице за контакти, наименование на поръчката. Адрес на който да се представят предложенията: Регионален исторически музей гр. Плевен, ул „Стоян Заимов“ №3 деловодство ет.2 Цялата необходима документация е публикувана на интернет страницата на Регионален исторически музей.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/01/2016