Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД - София, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Боряна Колевска, Република България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Адресът на управление на възложителя: гр. София, ул. Доктор Любен Русев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/publichni-pokani.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно условията на Техническата спецификация, неразделна част от документацията към публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 30199000, 30197642

Описание:

Принадлежности за офиса
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Доктор Любен Русев № 1, вещеви склад на МБАЛНП Свети Наум ЕАД

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който :а/ е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: •престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК; •подкуп по чл. 301 - 307 от НК; •участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; •престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; •престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б/ е обявен в несъстоятелност; в/ е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г/ при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; д/ е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; ж/ е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; и/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Изискванията по буква „а”, буква „г” и буква „и” по-горе се прилагат, както следва: •при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ; •при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; •при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ; •при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ; •при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ; •при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; •във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; •в случаите по чл. 47, ал 4, т. 1 - 7 от ЗОП - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Изисквания за подбор: 1.Участниците в обществената поръчка трябва да притежават Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка. 2. Участниците в процедурата следва да ПРИТЕЖАВАТ ОПИТ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА доставки на канцеларски материали и копирна хартия. Участниците следва да са изпълнили минимум две доставки на канцеларски материали и копирна хартия през последните три години, до датата на подаване на офертата. Доказателства за извършените доставки са:1. приложените в офертата удостоверения (референции), от получателя или от компетентен орган и 2. вписванията в публичния регистър, посочен в таблицата-списък на доставките, в който се съдържат данни за изпълнението на доставката;3. заверена с подпис и печат на участника разпечатка на вписванията в публичния регистър за изпълнението на доставките; 4. двустранни приемателно-предавателни протоколи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти се подават в деловодството на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД в гр. София, на ул. „Доктор Любен Русев” № 1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, с посочване на наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася. Желаещите да закупят документацията за участие в обществената поръчка могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, в срока съгласно публичната покана.Отварянето на офертите ще се състои на 13.01.2016г., от 10:00 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, на адрес: гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1. От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената поръчка на следния интернет адрес: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/publichni-pokani

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/01/2016