Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ценово, област Русе, ул. Цар Освободител № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Република България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА НА ТВЪРДИ ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Периодични доставки на твърди горива за отопление за: Административна сграда на Община Ценово – с. Ценово; Кметство с. Караманово; Кметство с. Кривина; Кметство с. Белцов; Кметство с. Пиперково; Кметство с. Джулюница; Целодневна детска градина "Баба Тонка" с. Ценово; Целодневна детска градина "Щастливо детство" с. Долна Студена; Целодневна детска градина "Славейче" с. Новград; Целодневна детска градина "Радост" с. Караманово;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111100

Описание:

Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество на доставките: - Въглища тип „Донбаски”или еквивалент - 69 тона, въглищата да са с калоричност не по-малка от 5800 ккал/кг. Трябва да бъдат пресяти с размер 20 - 50 мм. Офертата за въглища да бъде придружена със сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория; - Въглища тип „Донбаски калибровани ”или еквивалент - 18 тона, въглищата да са с калоричност не по-малка от 5800 ккал/кг. Трябва да бъдат пресяти и калибрирани с размер 20 - 25 мм. Офертата за въглища да бъде придружена със сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория; - Въглища тип „Брикети” или еквивалент- 13.300 тона, въглищата да са с калоричност не по-малка от 4200 ккал/кг. Офертата за въглищата да бъде придружена със сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория. Офертата на участниците неможе да е повече от 24300.00 лева без ДДС; Средствата за разплащане на доставките са от бюджета на Община Ценово.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ценово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Периодични доставки на твърди горива за отопление на детски градини, кметства и административна сграда на община Ценово на територията на общината; 2. Прогнозно количество на доставките: Въглища тип „Донбаски”или еквивалент - Общо: 69 тона 1. ОБЩИНА ЦЕНОВО, с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66 - 40 тона 2. КМЕТСТВО КРИВИНА с. Кривина, ул. «Дунав» № 1 - 2 тона 3. ЦДГ "Щастливо детство", с. Долна Студена, ул. «Хан Аспарух» № 22 -10 тона 4. ЦДГ "Славейче", с. Новград, ул. «Хаджи Димитър» № 15 - 5 тона 5. ЦДГ "Радост", с. Карамананово, ул. „Асен Илиев” № 8 - 12 тона Въглища тип „Донбаски калибровани"или еквивалент - Общо 18 тона 1. ЦДГ "Баба Тонка", с. Ценово, ул. „Баба Тонка” № 1 - 18 тона Въглища тип „Брикети” или еквивалент - Общо 13.300 тона 1. КМЕТСТВО КАРАМАНОВО с. Караманово, ул. „Асен Илиев” № 46 - 2 тона 2. КМЕТСТВО БЕЛЦОВ с. Белцов, ул. „Г. Димитров” № 9 - 6 тона 3. КМЕТСТВО ДЖУЛЮНИЦА с.Джулюница, ул. „Хр.Ботев”№ 6 - 5 тона 4. КМЕТСТВО ПИПЕРКОВО с. Пиперково, ул. „П.Р.Славейков” № 1а - 0.300 тона II. УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА 1. Доставяните продукти да се придружени със сертификати за качество. 2. Срокът за изпълнение на доставката да е в рамките на от 1 до 5 дни; 3. Доставките на продуктите, предмет на поръчката да се съпровождат от приемо-предавателен протокол, копие на сертификата на продукта и оригинална фактура; 4. Разходите за транспорт до складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на доставчика и следва да са включении в единичната цена на продукта. III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Въглища тип „Донбаски”или еквивалент - да са с калоричност не по-малка от 5800 ккал/кг. Въглищата трябва да бъдат пресяти с размер 20 - 50 мм. Офертата за въглища да бъде придружена със сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория. Въглища тип „Донбаски калибровани ”или еквивалент- да са с калоричност не по-малка от 5800 ккал/кг. Въглищата трябва да бъдат пресяти и калибрирани с размер 20 - 25 мм. Офертата за въглища да бъде придружена със сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория. Въглища тип „Брикети” или еквивалент- да са с калоричност не по-малка от 4200 ккал/кг. Офертата за въглищата да бъде придружена със сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория. IV. УСЛОВИЯ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Изисквания към участниците 1.1. Право на участие В избора на изпълнител могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя. 1.2. Общи изисквания при участие като обединение/консорциум В случай че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение или друг равностоен документ, уреждащ отношенията им по смисъла на чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП. Документът (Споразумението) за създаване на обединение за участие в настоящата публична покана, следва да бъде представено заверено копие от представляващия обедининието и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват. Участниците в обединението трябва да определят конкретно/и лице/а, което/които да представлява/т обединението като цяло и съответните му членове - за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след получаването на офертата за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите по настоящата публична покана се приемат до 06.01.2016 година - 17:00 часа в Деловодството на Община .Ценово. Офертите ще се отварят на 07.01.2016 г. в 10,30 ч. в стая № 302 на трети етаж в Административната сграда на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците и техническите спецификации, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/01/2016