Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул."Пещерско шосе" № 66, За: Тонка Димитрова, Република България, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: law_dimitrova@abv.bg, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151218alKY3471729.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на филтри за централизирани климатични инсталации за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42510000

Описание:

Топлообменници, оборудване за климатизиране и охлаждане и оборудване за филтриране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложение № 1 - Техническа спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 2.1 срок за доставка и монтаж на филтрите - не повече от 5 работни дни след писмена заявка от Възложителя; 2.2 гаранционен срок на предлаганите филтри; 2.3 Описание на предлаганите филтри, от което да е видно съответствието им с описанието и обема, зададени от Възложителя; 3. Ценово предложение, съдържащо: 3.1 Предложена цена за изпълнение на договора с ДДС, която следва да включва доставка и инсталация на филтрите, както и всички разходи до краен получател - склад на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 66. 3.2 Предложен начин на плащане - по банков път, въз основа на писмена заявка (възлагателно писмо), двустранно подписан приемо-предавателен протокол и фактура. 3.3 Предлаганата цена на изделията, предмет на поръчката, следва да не надвишава сумата от 66 000,00 лева без ДДС. 4. Срок на валидността на офертата - не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата на подаване на офертите. 5. Декларация за съгласие с проекта на договора. Всички документи от офертата, които не са на български език, следва да са придружени от легализиран превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/01/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на Профила на купувача на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 05.01.2015г. от 08:00 часа в административната сграна на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, на бул. "Пещерско шосе" № 66 и ще се извърши по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/01/2016