Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: Аделина Хасова - гл.експерт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151216jEzJ2468931.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ПРОТИВ НАТРУПВАНЕ НА ЛЕД И СНЯГ НА ПОКРИВА НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ГР. ПЛОВДИВ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261100, 45315100

Описание:

Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на електротехнически инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите, предмет на поръчката включват извършването на строителни и монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на система против натрупване на лед и сняг на покрива на многофункционална спортна зала, в съответствие с техническия проект за изпълнение на обекта, одобрен с Разрешение за строеж №303/25.11.2015г., издадено от главния архитект на Община Пловдив, както и при спазване Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на всички приложими действащи нормативни изисквания. Описание на конкретните дейности по вид и количество е представено в количествено стойностната сметка за изпълнение на строителството – Приложение №5а към настоящата покана. Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив. Прогнозната стойност на поръчката е определена в размер на 122500,00 лв. без включен ДДС, съответно 147000,00 лв. с включен ДДС като стойността с включен ДДС е максимално допустимият финансов ресурс, който може да осигури възложителя. Участник, който предложи цена, която надвишава максимално допустимият финансов ресурс на възложителя, подлежи на отстраняване от участие в обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

147000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УПИ ІV-524.617 спортна и обществено обслужваща дейност, хотел кв. 1 по плана на ЖР Тракия – І и ІІ част, гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на предмета на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя (Приложение №1 към настоящата покана), както и съгласно техническия проект за изпълнение на обекта, одобрен с Разрешение за строеж №303/25.11.2015г., който също е приложен към поканата. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Приложение №2 към публичната покана. В съответствие с чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП - навсякъде в приложенията, които представляват неразделна част от настоящата покана, включително и в техническия проект на възложителя, където са посочени конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство след конкретното посочване следва да се разбира обект (елемент, компонент и др.) със еквивалентни характеристики. При изпълнение на техническите елементи и компоненти на системата, същите могат да бъдат с еквивалентни характеристики, но трябва да притежават съответните сертификати/документи, удостоверяващи съответствието им със техническите спецификации на възложителя и стандартите (или техни еквиваленти), описани в тях. Участник, който не удостовери съответствието на предлаганите от него продукти с техническите спецификации на възложителя подлежи на отстраняване от участие в обществената поръчка. Участникът/лицето, което ще извършва строителството, следва да бъде вписан/о в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от минимум ІV-та категория, съгласно ЗУТ, или в съответен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Условия за сключване на договор и срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката започва да тече от датата на съставяне и подписване на протоколът за откриване на строителната площадка и приключва с издаването на акта за установяване годността за приемане на строежа. Срокът не може да бъде по-малко от 10 и повече от 50 работни дни и ще бъде окончателно определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител. Участник, който предложи срок за изпълнение, който е по-малко от 10 или повече от 50 работни дни подлежи на отстраняване от участие в обществената поръчка. Договор за възлагане на поръчката ще бъде сключен с участника, класиран на първо място. Преди сключване на договора участникът трябва да представи: Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя; Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС, която се представя като парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив, или като банкова гаранция. При представяне на банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност минимум 90 календарни дни, считано от датата на подписване на договора като изпълнителят ще бъде длъжен да я поддържа валидна най-малко 30 дни след окончателното приемане на изпълнението по договора. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На първо място ще бъде класиран участникът получил най-висока комплексна оценка (КО). Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на комплексната му оценка е 100 точки и се определя от следните показатели със съответната им тежест в КО: Срок за изпълнение (С) - с отн. тежест в КО - 50% Цена (Ц) - с отн. тежест в КО - 50 % Методиката за оценка на офертите е подробно разписана в Приложение №1а към настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/12/2015 17:15

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За участие в настоящата обществена поръчка всеки участник следва да представи оферта със следното съдържание: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан /и подпечатан от представляващия участника; 2."Представяне на оферта" – по образец Приложение №3. 3. При участници, предвиждащи използването на подизпълнител/и - декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст), представена от всеки посочен в офертата на участника подизпълнител; 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от минимум VІ-та категория по ЗУТ (заверено копие) или декларация (свободен текст), че лицето, което ще извършва строителството е вписано в Централния професионален регистър на строителя като се посочи и ЕИК, под който може да бъде намерено в електронния портал на сайта на Камарата на строителите в България. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. 6. „Техническо предложение”, изготвено в пълно съответствие с образеца на възложителя - Приложение №4. Към техническото предложение задължително се прилагат сертификати/документи, удостоверяващи съответствието на елементите и компонентите на системата с техническите спецификации на възложителя. 7. „Ценово предложение”, изготвено в пълно съответствие с образеца на възложителя - Приложение №5. Към ценовото предложение задължително се прилага количествено стойностна сметка, изготвена по образец – Приложение №5а Всички документи в офертата се представят на български език и се подписват от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като във втория случай се прилага и съответното пълномощно (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно/и лице/а - представляващо/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Община Пловдив, на следния адрес: ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1. На плика следва да се изпише предмета на поръчката и номера на публичната покана в АОП, както и данни за подателя. Отварянето на офертите ще се проведе публично по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 04.01.2015г. от 10:00 часа в административната сграда на Общна Пловдив, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1, ет. 3, зала № 36. Неразделна част от настоящата покана представляват: -Приложение №1 - Технически спецификации; -Приложение №1а - Методика за оценка на офертите; -Приложение №2 - Проект на договор; -Приложение №3 – Представяне на оферта (образец); -Приложение №4 – Техническо предложение (образец); -Приложение №5 – Ценово предложение (образец); -Приложение №5а – Количествено стойностна сметка (образец); -Технически проект за изпълнение на строителството, одобрен с Разрешение за строеж №303/25.11.2015г., издадено от главния архитект на Община Пловдив; Пълен достъп до публичната покана и приложенията към нея е предоставен безвъзмездно, в профила на купувача на Община Пловдив, на интернет адреса, посочен в Раздел І.1) от настоящата покана. Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/12/2015