Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Надя Тодорова, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611551, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/735.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е обслужване на работещите в РЗОК - Разград от служба по трудова медицина (СТМ). Предметът на поръчката включва извършване на дейностите, посочени в чл. 25а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 25а, ал. 2 и чл. 25а, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). В предметът се включва и организиране извършването на профилактични изследвания и профилактични медицински прегледи на работещите в РЗОК Разград.Измерване на осветеност на работните помещения, измерване на микроклимат и контура „фаза- защитен” проводник.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК - Разград, подлежащ на обслужване от служба по трудова медицина номинално е 41 души, като в хода на изпълнение на договора тази численост може да се променя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1230 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Районна здравноосигурителна каса - Разград, Служба по трудова медицина, лечебно заведение.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Извършването на услугата включва изпълнение на основните дейности по чл.25а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 25а, ал. 2 и чл. 25а, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Службата по трудова медицина следва да разработи мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на Работодателя като: 1.1. Организира извършването на профилактични изследвания на работещите в РЗОК: - клинична лаборатория - изследване на кръвна картина с десет показателя: СУЕ, креатинин и урея, холестерол, HDL-холестерол и триглицериди, гликиран хемоглобин, АСАТ, АЛАТ и ГГТ. 1.2 Организира извършването на профилактични медицински прегледи на работещите в РЗОК, както следва: - преглед от специалист офталмолог. 1.3. Осъществява дейностите по т. 1.1 и 1.2, чрез осигуряване на подизпълнител – лечебно заведение, разполагащо с необходимите специалисти и лаборатория. Профилактичните медицински прегледи по т. 1.1 и 1.2 се извършват след сключване на договор, обсъждане и съгласуване на план-график между Възложителя и Изпълнителя в периода на сключения договор. 1.4. Извършва анализ на здравното състояние на работещите въз основа на: -резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания; - данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; - информация за временна нетрудоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя; - информация за трайна неработоспособност по данни на работодателя; - информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещите. 1.5. Консултира и подпомага работодателя при организирането на предварителни медицински прегледи и изследвания; 1.6. Уведомява общопрактикуващия лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, който се нуждае от диагностично уточняване или лечение; 1.7. Изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа; 1.8. Изготвя на обобщен анализ за здравното състояние на работещите, съгласно чл. 11, ал. 9 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина; 1.9. Издава и води здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител с цел проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд; 1.10. Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; 1.11. Разработва препоръки към Възложителя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила или на заболели служители; 1.12. Подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане; 1.13. Консултира и подпомага комитета по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ: - обсъждане на цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагане на мерки за подобряването и; - отчитане състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост; 1.14. Измерване на осветеност на работните помещения; 1.15. Измерване на микроклимат; 1.16. Измерване за контура „фаза- защитен” проводник.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/01/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пликът с офертата трябва да съдържа: 2.1. Представяне на участника, изготвено по образеца (Приложение № 1). 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 2). 2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 2.4. Заверено копие на документ за регистрация в МЗ, съгласно чл. 25в, ал.1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл.25б от ЗЗБУТ. 2.5. Заверено копие на документ, издаден от Комисията за защита на личните данни удостоверяващ, че СТМ е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри. 2.6.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата обществена поръчка, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение №3). В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите на услугите. 2.6.1.Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени услуги. Като доказателство за изпълнена услуга ще се приемат: - документ, издаден и подписан от получателя на услугата. Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата на услугата/услугите, чието извършване удостоверява. Документът се представя в оригинал или четливо заверено на всяка страница копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка услуга. 2.7.Заверено копие на договор с подизпълнител-лечебно заведение, разполагащо с необходимите специалисти и лаборатория за извършване на медицинските прегледи по т. 1.1 и т. 1.2 от Раздел II. 2.8.Декларация в свободен текст от лечебното заведение-подизпълнител, че е съгласно да участва в изпълнението на договора за обслужване на работещите в РЗОК от Служба по трудова медицина, като подизпълнител на участника. 2.9.Декларация, че службата по трудова медицина не е санкционирана от контролни органи за системни нарушения на чл. 25а от ЗЗБУТ, за нарушения на Наредба № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и не е в процедура на заличаване от регистъра по чл. 25в от ЗЗБУТ (Приложение № 4). 2.10.Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Приложение № 5). 2.11.Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията на проекта на договор (Приложение № 6). 2.12. Техническо предложение за изпълнение на услугата(Приложение № 7). 2.13. Ценово предложение (Приложение № 8). Офертите се представят всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа до обявения срок в деловодството на РЗОК на адрес: гр. Разград 7200 бул. „България” № 36 Районна здравноосигурителна каса - Разград лично, куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Отварянето ще се извърши при условията на чл.101г ал.3 от ЗОП на 05.01.2016 г. в 10.00 часа, в сградата на РЗОК Разград на адрес Разград, бул. „България” № 36, ІІ етаж, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/01/2016