Версия за печат

BG-гр.София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис ІІІ №136, За: Боряна Теофилова, юрисконсулт в отдел Правен, Невена Иванова, главен експерт в отдел Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите, Република България 1618, гр.София, Тел.: 02 9406432; 02 9406473, E-mail: b.teofilova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдел Правен, отдел Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/bpi.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възложител на обществената поръчка е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) - бенефициент по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)“, изпълняван по програма BG03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, в рамките на Финансовия механизъм на Еропейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 - 2014, съгласно Договор № 33-72/20.07.2015 г. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище гр. София. Агенцията е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на мониторинга и опазването на околната среда в България. Тя проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и в в това число и Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. 2. Предмет на поръчката: „Избор на експерти за разработване на индикатори за оценка на биологичното разнообразие - Български природен индекс (БПИ)" е в изпълнение на Дейност № 4 „Създаване на модул за оценка състоянието на видовете и природните местообитания според данни от НСМБР, чрез разработване на специализирани индикатори. Създаване на Български природен индекс (БПИ)“ по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)”. Поръчката е структурирана в пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Експерт – консултант по висши растения и мъхове“, с прогнозна стойност 12 400,00 лв. (дванадесет хиляди и четиристотин лева), без включен ДДС; Обособена позиция 2: „Експерт – консултант по безгръбначни животни, с прогнозна стойност 12 400,00 лв. (дванадесет хиляди и четиристотин лева), без включен ДДС; Обособена позиция 3: „Експерт – консултант по риби“, с прогнозна стойност 12 400,00 лв. (дванадесет хиляди и четиристотин лева), без включен ДДС; Обособена позиция 4: „Експерт – консултант по земноводни и влечуги“, с прогнозна стойност 12 400,00 лв. (дванадесет хиляди и четиристотин лева), без включен ДДС; Обособена позиция 5: „Експерт – консултант по бозайници“, с прогнозна стойност 12 400,00 лв. (дванадесет хиляди и четиристотин лева), без включен ДДС;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

73200000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка е структурирана в пет обособени позиции, като подробна информация относно дейностите, които включва всяка една от тях, се съдържа в информацията към публичната покана и може да бъдe открита на интернет адреса на Възложителя, в рубриката "Профил на купувача", на следния линк http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/bpi, с предмет Избор на експерти за разработване на индикатори за оценка на биологичното разнообразие - Български природен индекс (БПИ)"

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Условия за участие 1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ и ал. 5 от ЗОП. 2. Ако участникът е обединение, следва да представи копие от договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който да бъде посочен представляващият обединението. 3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. 4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените образци /приложения/. 5. Не се допускат варианти на офертата. 6. Всеки участник има право да подаде оферта за участие по една или повече от посочените обособени позиции в рамките на обществената поръчка. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА УЧАСТНИЦИТЕ: Обособена позиция 1 – Експерт - консултант по висши растения и мъхове Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър по специалност биология или екология; Професионален опит: - общ професионален опит минимум 5 (пет) години; - специфичен опит с висши растения/мъхове минимум 5 (пет) години; - изпълнен договор с предмет на дейност свързан с анализ и оценка на данни за растителни видове/мъхове – минимум 1 (един) брой. Обособена позиция 2 – Експерт - консултант по безгръбначни животни Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър по специалност биология или екология; Професионален опит: - общ професионален опит минимум 5 (пет) години; - специфичен опит с безгръбначни животни минимум 5 (пет) години; - изпълнен договор с предмет на дейност свързан с анализ и оценка на данни за животински видове – минимум 1 (един) брой. Обособена позиция 3 – Експерт - консултант по риби Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър по специалност биология или екология; Професионален опит: - общ професионален опит минимум 5 (пет) години; - специфичен опит с риби минимум 5 (пет) години; - изпълнен договор с предмет на дейност свързан с анализ и оценка на данни за животински видове – минимум 1 (един) брой. Обособена позиция 4 – Експерт - консултант по земноводни и влечуги Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър по специалност биология или екология; Професионален опит: - общ професионален опит минимум 5 (пет) години; - специфичен опит със земноводни и влечуги минимум 5 (пет) години; - изпълнен договор с предмет на дейност свързан с анализ и оценка на данни за животински видове – минимум 1 (един) брой. Обособена позиция 5 – Експерт - консултант по бозайници Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър по специалност биология или екология ; Професионален опит: - общ професионален опит минимум 5 (пет) години; - специфичен опит с бозайници минимум 5 (пет) години; - изпълнен договор с предмет на дейност свързан с анализ и оценка на данни за животински видове – минимум 1 (един) брой Изискванията към изпълнение на поръчката са посочени в информацията към публичната покана и могат да бъдат открити на интернет адреса на Възложителя, в рубриката "Профил на купувача", на следния линк http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/bpi, с предмет Избор на експерти за разработване на индикатори за оценка на биологичното разнообразие - Български природен индекс (БПИ)" , с включени пет обособени позици

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всяка оферта се представя в запечатан, непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.1, стая 101 - Деловодство. 2. Върху плика всеки участник записва: Върху плика следва да бъде записано: „Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Избор на експерти за определяне и анализиране на данни за създаване на български природен индекс (БПИ)", с включени пет обособени позици, Обособена позиция № ……, и посочва своето наименование/име, пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. 3. Отварянето на офертите ще се извърши на 12.01.2016 г. в 10:00 часа, в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136 4. Поръчката се финансира по ДБФП № Д-33-72/20.07.2015 г., по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)”, съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г." 5. Неразделна част от настоящата публична покана в профила на купувача са: Информацията към публичната покана, ведно с приложенията към нея, приложими за всяка обособена позиция, а именно: Пликът с офертата трябва да съдържа: 5.1. Представяне на участника, изготвено по образец (Образец № 6); 5.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 5.3. Декларация по чл. 47, ал.9 от Закона за обществените поръчки, относно обстоятелства по чл.47, т. 1, б. „а-д“, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 7); 5.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 8); 5.4.1. Декларация от подизпълнителя (Образец № 8а), когато е приложимо; 5.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 9); 5.6. Ценово предложение (Образец № 10); 5.7. Доказателства за технически възможности и квалификация, посочени в раздел VI по-горе, както следва: 5.7.1. Списък на услугите, чието изпълнение е приключило успешно през последните три години, считано до датата на подаване на офертата (Образец № 11). В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите на услугата. Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне една извършена услуга. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: - удостоверение, издадено и подписано от получателя на услугата. Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата (периода) на услугата, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие; или - посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка услуга. 5.7.2. Декларация за лицата, които ще които ще участват в изпълнението на обществената поръчка (Образец № 12) В случай, че участникът участва като обединение, изброените по–горе изисквания се прилагат за обединението като цяло.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/01/2016