Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Милена Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058600 889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на комплексно обслужване на работещите в общинската администрация и в други структурни звена на община Добричка от служба по трудова медицина за период от 48-месеца“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Осигуряване на комплексно обслужване на работещите в общинската администрация и в други структурни звена на община Добричка от служба по трудова медицина за период от 48-месеца“съгласно изискванията на чл.25 и 25а от „Закона за здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗЗБУТ), „Наредба №3/2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ и други релевантни нормативни актове, включващи: ОСНОВЕН ПАКЕТ УСЛУГИ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и "Наредба № 3 от 2008г. за дейностите на СТМ";ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА-от акредитирана лаборатория"Орган за контрол-вид"С"; ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЪРВОНАЧАЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ от лекари специалисти, съгласно изискванията на „Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и Наредба №7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи“.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът представя оферта за участие в настоящата процедура по приложени образци, като при изготвянето им следва да се съобрази с всички изисквания, отразени в публичната покана. Представяне на варианти в офертата не се допуска.Условията в образците от публичната покана са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. А те са: 1. Образец на административни сведения за кандидата –Приложение№1; 2. Образец на декларация – списък на изпълнените договори – Приложение №2; 3. Пълно описание на обекта на поръчката – Приложение №3 4. Приложение №4 Образец на декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП 5. Образец на декларация за приемане условията на проекта на договора – Приложение №5 6. Декларация за състава на екипа специалисти – Приложение №6 7. Декларация за организационната структура – Приложение №7 8. Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП и липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – Приложение №8 9. Образец на техническо предложение – Приложение №9; 10. Образец на ценово предложение – Приложение №10; 11. Проект на договор са публикувани в сайта на община Добричка на интернет адрес:www.dobrichka в раздел "профил на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на офериращия и предмета на поръчката до 17,00 ч на 07.01.2016 г., на адрес - община Добричка, град Добрич, ул.Независимост №20, стая №105. Отварянето на офертите ще се извърши на 08.01.2015 г. от 14,00 часа в зала №108 на общината.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2016