Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова, РБ 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: http://sheynovo-ag.eu/dosie_PP_15.12.2015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на шевен и хирургичен материал”- периодично повтарящи се доставки на шевен и хирургичен материал за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, публикувана на профила на купувача, с цел избор на доставчик на посочените позиции и номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за Възложителя условия. Видовете хирургични консумативи са описани в техническа спецификация, включваща следните Обособени позиции: Обособена позиция № 1 – “Плетени конци с бърза резорбция”; Обособена позиция № 2 – “Резорбируеми конци с кратък период на резорбция”; Обособена позиция № 3 – “Резорбируеми конци със среден период на резорбция”; Обособена позиция № 4 – “Резорбируеми конци с дълъг период на резорбция”; Обособена позиция № 5 – “Нерезорбируеми конци”; Обособена позиция № 6 – “Антибактериални плетени конци”; Обособена позиция № 7 – “Хемостатични локални средства”. Във всяка обособена позиция са записани съответните номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически- работни характеристики, мерна единица и съответното за нея количество. Технически изисквания за изпълнение на поръчката 1.Поръчката е за периодични доставки на шевен хирургичен материал, подробно описани в техническата спецификация. 2. Шевният хирургичен материал се доставя в болничния склад с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в договорените единични цени. Транспортните средства за доставка на стоките да отговарят на санитарно-хигиенните изискванията. 3.Оферираният шевен хирургичен материал да е разрешен за употреба на територията на Република България и да отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия, включително на въведените с него разпоредби на относимите Директиви на Европейския парламент и Съвета относно медицинските изделия и на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2 ал.1 т.3 от Закона за медицинските изделия. 4. Доставяният шевен хирургичен материал следва да бъде в стерилни опаковки, осигуряващи максимална защита на годността им, както и да е придружени със сертификат за качество и произход съгласно изискванията на българските и съответните международните норми и стандарти. 5.На всяка доставка на шевния хирургичен материал задължително следва да има маркировка съгласно българското законодателство (партиден номер, дата на производство, производител и срок на годност и др.). 6.Количествата на отделните номенклатури шевен хирургичен материал ще бъдат възлагани за изпълнение с писмена заявка в рамките на договореното прогнозно годишно количество съгласно спецификацията към договора. 7.Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да осигури и да поддържа складова наличност от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка, гарантиращ изпълнението на доставката в оферирания срок. 8.Участниците задължително доставят разрешени за употреба продукти на територията на Република България медицински изделия, с остатъчен срок на годност не по-малък от 75 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката. 9.Всяка доставка се извършва в съответствие със специалните изискванията на българското законодателство. 10.Заявеният шевен хирургичен материал следва да се доставя в склада на болницата в три дневен срок от получаване на писмената заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при спешна потребност на малки количества– до четири часа в рамките на работния ден.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33141120, 33141126, 33141128

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци
Игли за хирургически шевове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количествата консумативи се съдържав в техническата спецификация, за всяка отделна номенклатура в обособената позиция. Всеки участник може да подаде оферта за една, няколко или за всички номенклатури в отделната обособена позиция, както и за една, няколко или за всички обособени позиции. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация за всяка от посочените номенклатури. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на болницата на базата на оперативната дейност и финансова обезпеченост за изпълнението на поръчката, в рамките на стойностните прагове по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП. Доставките се извършват с краен срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Крайният срок за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност. Възложителят сключва договор с определените участници, по съответните позиции, след представяне на гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 на сто предложената стойност, без вкл. ДДС, при условия, уговорени в проекта на договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склада на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр.София ул. “Шейново” № 19.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Обши изисквания към участниците Общи са изисквания, които са нормативно установени в Закона за обществените поръчка (ЗОП), Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лице и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) и се отнасят до всички участници, независимо от предмета на обществената поръчка. 1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на изброените по-горе закони, Закона за медицинските изделия и други нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. 1.2. В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е регистрирано като юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума трябва да сключат и представят в процедурата писмено споразумение за участие в процедурата. Споразумението трябва да съдържа клаузи: които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и по отделно за качественото изпълнение на поръчката, независимо от срока, за който е създадено обединението/консорциума; да определят член на обединението, който е упълномощен да представлява обединението/консорциума, да задължава, да получава указания за и от името на обединението/консорциума и на всеки член от него; срокът на обединението/консорциума да е до окончателното изпълнение на поръчката; съставът на обединението/консорциума няма да се променя след подаване на офертата и всички съдружници са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката. Споразумението за създаване на обединение/консорциум трябва да е с нотариална заверка на подписите. Когато участникът е предоставил споразумение за създаване на обединение/консорциум, чието съдържание не отговаря на изискванията на настоящата документация и не поправи несъответствието по реда на чл.68, ал.9 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, се представят документите съгласно чл. 56, ал. 3 ЗОП. 1.3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който не отговаря на изискванията за подбор на възложителя, посочени в документацията за участие и за който: - е налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, съответно относими към лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП; - който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник; - който участва и като член на обединение, създадено за участие в настоящата обществена поръчка; /декларацията по чл.55, ал.7 от ЗОП - който е обединение и в неговия състав е включено физическо и/или юридическо лице, което участва и в друго обединение за изпълнение на същата обществена поръчка; - който не спазва изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари; - който е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или е свързано лице с подобно дружество по смисъла на чл.3 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; 1.4. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, той трябва за отговаря на посочените в т.1.3. изисквания в държавата, в която е установен. 1.5. Когато участникът е обединение/консорциум – посочените в т.1.3. изисквания от настоящия раздел се прилагат за всеки един съдружник в обединението/консорциума. 1.6. Участниците са длъжни да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т.1.3. в 7 – дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предлагана единична цена – до 60 т.; качество – до 40 т. - съгласно Методика за определяне на комплексната оценка, неразделна част от настоящата покана, публикувана на профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/12/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.7. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства по т.1.3. от този раздел със съответни декларации, подписани от лицето/ата, определен/и в чл.47, ал.4 от ЗОП по образеца, приложен към настоящата документация. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи необходимите документи съгласно изискванията на ЗОП за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи, освен ако законодателството на държавата, в която е установен участника, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им е безплатно на възложителя. 1.8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата и се представя декларация по образец, в която участникът задължително посочва работите и дела на участие на съответния подизпълнител. Възлагането на доставка на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 1.9. Всеки подизпълнител представя декларация за съгласието си за участие в процедурата по образец и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 1.10. Участникът представя документите за участие в процедурата в пълна комплектация съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея. 1.11. Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на участника. 1.12. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на посочените общи изисквания за подбор в този раздел от документацията. 2. Специални изисквания към участниците и във връзка с изпълнение на обществената поръчка 2.1. Изисквания към участниците 2.1.1. Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за производител или търговец на едро за оферираните медицински изделия по предмета на съответната позиция/номенклатура 2.1.2. Участникът трябва да представи документи удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България издаден съгласно ЗМИ, валидни за срока на договора за доставка. 2.1.3. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент за участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката – заверени от участника копия, придружени с превод на български език (когато документът е на чужд език); 2.1.4. Участникът може да представи, ако разполага с такива: пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които да се установяват делегираните правомощия. 2.1.5. Участникът следва да представи документи, удостоверяващи съответствието на оферираните търговски продукти с изискванията на Закона за медицинските изделия - валиден сертификат за СЕ марка, издаден от нотифициран орган - в оригинал или заверено от участника копие или декларация за произход и съответствие със СЕ марка, издадена от производителя или упълномощения представител. Представените документи следва да се отнасят за оферираните от участника търговски продукти и да са описани в приложен списък. 2.1.6. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз. Отварянето на офертите ще се извърши на 30.12.2015 г. от 10.00 часа, при условията на чл. 68, ал. 3 и чл. 101 г, ал.3 от ЗОП, в сградата на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр.София ул. “Шейново” № 19. Възложителят предоставя документи и информация в Профила на купувача на интернет адрес: http://sheynovo-ag.eu/dosie_PP_15.12.2015.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/12/2015