Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Мария Тодорова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611384, E-mail: mimit171@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-054.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на компютърна техника, принтери и аудиовизуални устройства” по проект BG 06 - 221 „Творческо пространство за малки и големи”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30232100, 30213100, 30213000, 38652120, 38653400, 32322000

Описание:

Принтери и плотери
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Персонални компютри
Видеопроектори
Прожекционни екрани
Мултимедийно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техника, принтери и аудио-визуални устройства. 1. Интерактивна дъска - 6 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 1 666,66 лева без ДДС или 2 000 лева с ДДС. Интерактивната дъска да притежава следните минимални характеристики: - интерактивна бяла дъска; - електромагнитна технология; - писане: писалка, показалка, пръст; - работна площ: 60" диагонал, съотношение на картината: 4:3; - поддържани ОС: Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista; - 2 презареждаеми писалки; - зарядно устройство за писалките; - комплект за монтаж на стена; - софтуер за работа с интерактивната дъска. 2. Преносим компютър – 9 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 1 000,00 лева без ДДС или 1 200,00 лева с ДДС. Преносимият компютър да притежава следните минимални характеристики: - дисплей 15"; - четириядрен процесор; - RAM 4 GB; - HDD 1TB; - DVD RW; - Wireless, Bluetooth; - HD Webcam, HDMI, VGA; 2xUSB. 3. Телевизор – 5 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 1 250,00 лева без ДДС или 1 500,00 лева с ДДС. Телевизорът да притежава следните минимални характеристики: - 42" FULL HD LED TV; - FULL HD – резолюция 1920x1080; - SMART TV – ИНТЕРНЕТ ТВ; - HDMI, USB; - възпроизвеждане от USB носител. 4. Прожекционен екран – 5 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 416,66 лева без ДДС или 500,00 лева с ДДС. Прожекционният екран да притежава следните минимални характеристики: - бял, преносим, със стойка: трипод; - размер: 270 x 150 см; - формат: 16x9. 5. Аудиотехника – 6 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 1666,66 лева без ДДС или 2 000,00 лева с ДДС. Аудиотехниката да притежава следните минимални характеристики: - миксер с вграден усилвател с 2 микрофонни и два стерео входа; - 2 бр. професионална тонколона със стойка, двулентова, 15"; - 2 бр. микорофони в комплект със стойки и кабели; - професионален DJ плейър. 6. Компютърна конфигурация – 4 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 1 250 лева без ДДС или 1 500,00 лева с ДДС. Компютърната конфигурация да притежава следните минимални характеристики: - четириядрен процесор; - външна видеокарта; - RAM 4 GB; - HDD 1TB; - DVD RW; - Wireless, Bluetooth; - HDMI, VGA; 2xUSB; - монитор – минимум 17", минимум 1366x768, 16:9; - комплект USB мишка и клавиатура, захранващ кабел. 7. Мултифункционално устройство 3 в 1 – принтер, скенер и копир – 4 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 833,33 лева без ДДС или 1 000,00 лева с ДДС. Машината 3 в 1 – принтер, скенер и копир, да притежава следните минимални характеристики: - многофункционално лазерно устройство – принтер, скенер и копир; - размер хартия – А4; - процесор – 600MHz; - резолюция – 600х600 dpi; - памет: 256MB; - производителност: 20 стр./мин. 8. DVD плейър – 4 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 233,33 лева без ДДС или 800,00 лева с ДДС. DVD плейърът да притежава следните минимални характеристики: - възпроизвеждани формати: DVD, VCD, DIVX, MP3,JPEG; - БГ субтитри. 9. Мултимедиен проектор – 4 бр. Цената на 1 бр. не трябва да надвишава 833,33 лева без ДДС или 1 000,00 лева с ДДС. Мултимедийният проектор да притежава следните минимални характеристики: - DLP технология; - WXGA (1280x800); - 3000 ANSI Lumens; - 10000:1 Constrast; - HDMI, USB. Забележки: 1. Посочените параметри са минимални. Участниците могат да предложат оборудване (компютърна техника, принтери и аудио-визуални устройства) с по-високи параметри. 2. В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящaта Техническа спецификация или в друг документ от документацията бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49933 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен - гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по член 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. «а» и «б» от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Образец № 5;7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 6.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на компютри, периферна техника и аудио-визуални устройства.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Образец № 7 и писмено съгласие от подизпълнителите – Образец № 8.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец №10, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5 и т. 3.6. от т.3. Съдържание на офертата, от документацията.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели които формират комплексна оценка: 1. К1 Предложена цена - тежест -60 точки; 2. К2 Срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя- тежест - 20 точки; 3. К3 Срок за реакция, след уведомяване за повреда - тежест 20 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите, се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 + К3, където Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 60 точки (максималният брой точки по този показател е 60 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ---------------------------- * 60 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена цена, а „ПЦ (участник)” е предложената цена, от оценявания участник по този показател. Участникът с най - ниска предложена цена получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя - тежест 20 (максималният брой точки по този показател е 20 точки), определен по следната формула: С минимум К2 = ---------------------- * 20 С (участник) където: „С минимум” е най-краткият предложен срок за изпълнение, след получена заявка, от Възложителя, а „С (участник)” е предложеният срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение, след получена заявка, от Възложителя, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.Забележка: Стойността на показателя следва да е в цяло число. Показател К3 – Срок за реакция, след уведомяване за повреда - тежест 20 (максималният брой точки по този показател е 20 точки), определен по следната формула: СП минимум К3 = ---------------------- * 20 СП (участник) където: „СП минимум” е най-краткият предложен срок за за реакция, след уведомяване за повреда, а „СП (участник)” е предложеният срок за реакция, след уведомяване за повреда, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за реакция, след уведомяване за повреда, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Забележка: Стойността на показателя следва да е в цяло число. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект BG 06 - 221 „Творческо пространство за малки и големи”, по програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: 06.01.2016 г., 14:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-054.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/12/2015