Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Мария Тодорова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611384, E-mail: mimit171@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-053.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на обзавеждане и оборудване по проект BG 06 - 221 „Творческо пространство за малки и големи”, по седем обособени позиции: 2.1.Обособена позиция 1 - ”Обзавеждане и оборудване на детски градини, Ателие за работа и кът за почивка” – Стативи; Меки модули за деца /детски барбарони/; Скамейка метал и кожа, без облегалка; Закачалка за стена; Дидактични и библиотечни шкафове; Коркови дъски с дървени рамки 80/120 см.; Коркови дъски с дървени рамки 80/120 см.; Бяла дъска с алуминиева рамка 90/120 см.; Магнитна бяла дъска с алуминиева рамка 90/120 см; 2.2. Обособена позиция 2 – „Бюра и маси”; 2.3. Обособена позиция 3 - „Мебелировка за детски градини”; 2.4. Обособена позиция 4 – „Библиотеки”; 2.5. Обособена позиция 5 ”Доставка на климатик и изграждане на ел. захранване”; 2.6. Обособена позиция 6 ”Доставка и монтаж на ламинат, первази”; 2.7. Обособена позиция 7 ”Доставка и монтаж на проточен бойлер, мивка, тоалетна чиния”. На основание чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят обявява, че обособена позиция 1,обособена позиция 2, обособена позиция 3 и обособена позиция 4 на настоящата обществена поръчка са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, т. к. предметът на обособените позиции е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва по обособена позиция 2, обособена позиция 3 и обособена позиция 4 на настоящата обществена поръчка, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 7 от ЗОП. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 63 861,46 лева (шестдесет и три хиляди осемстотин шестдесет и един лева и четиридесет и шест стотинки) без ДДС, в т.ч.: Обособена позиция 1 – 21 678,13 лева без ДДС; Обособена позиция 2 – 1 500,00 лева без ДДС; Обособена позиция 3 – 32 600,00 лева без ДДС; Обособена позиция 4 – 2 000,00 лева без ДДС; Обособена позиция 5 - 4 500,00 лева без ДДС; Обособена позиция 6 - 1 250,00 лева без ДДС; Обособена позиция 7 – 333,33 лева без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39200000, 39162000, 39121000, 39161000, 39122200, 39717200, 44191200, 39715100, 44411300, 18929000, 44411700

Описание:

Обзавеждане
Оборудване за обучение
Бюра и маси
Мебелировка за детски градини
Библиотеки
Климатици
Слоест дървен материал (ламиниран дървен материал)
Електрически бойлери (включително бойлери с моментално загряване) и потопяеми нагреватели
Умивалници
Тоалетни чанти
Седалки, капаци, чинии, казанчета и резервоари за тоалетни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Обособена позиция 1-„Обзавеждане и оборудване на детски градини, Ателие за работа и кът за почивка”:1.1.Стативи–15 бр. Стативът да е сгъваем, цветен, до 1,30 м височина.1.2.Меки модули за деца /детски барбарони/-58 бр.Барбаронът е предназначен за деца от 3 до 6 години.Да е класически, кожен.1.3.Скамейка метал и кожа,без облегалка–38 бр.Скамейката да е цветна и да има минимални размери: 180х30 см и минимална височина 30 см.1.4.Закачалка за стена–2бр.Закачалката за стена да е цветна,да е с минимални размери 180х30см.1.5.Дидактични и библиотечни шкафове–10 бр.Дидактичният и библиотечен шкаф да е цветен,с нетрадиционна форма,с вратички и рафтове.Да е с минимални размери: 300х50 см.1.6.Коркови дъски с дървени рамки 80/120 см.–2 бр.1.7.Коркови дъски с дървени рамки 80/120 см.–12 бр.Корковата дъска да е със стойка.1.8.Бяла дъска с алуминиева рамка 90/120 см–13бр.1.9.Магнитна бяла дъска с алуминиева рамка 90/120 см–12бр.;2.Обособена позиция 2 – Маси и бюра:2.1. Маси – 7 бр. Масата да е шестоъгълна, цветна и да има следните минимални размери: 90х80х40 и минимално Н=54 см.,2.2.Бюра–4 бр.Бюрото да е компютърно,цветно и да е с минимални размери: 120х60см и минимално Н=70 см.;3.Обособена позиция 3–„Мебелировка за детски градини”:3.1.Детска маса–60 бр.Детската маса да е правоъгълна, цветна и да има следните минимални размери: 120х60 и минимално Н=54 см.;3.2.Учебно бюро–6 бр.Бюрото е предназначено за учителите.Да бъде цветно,с чекмедже и вратичка и да е с минимални размери:120х60см и минимално Н=70 см.;3.3.Детско столче–150 бр.Детското столче е предназначено за деца на възраст от 3 до 6 год.Да бъде тапицирано с кожа, цветно и да е с височина между 30 и 38 см.8.;3.4.Столове–30 бр.Столът е предназначен за деца на възраст от 3 до 6 год. Да бъде тапициран с кожа, цветен и да е с височина между 30 и 38 см.;3.5.Учебни столове–24 бр.Учебният стол е предназначен за учителите. Да е тапициран с кожа, цветен и с минимална височина 40 см.;3.6.Диван–6 бр.Диванът е предназначен за деца от 3 до 6 години.Да е цветен, с подходящи размери и височина за посочената възраст.;3.7.Детско гардеробче–140 бр.Детското гардеробче да е еднокрилно,цветно,с размери 30х38 см.,височина 140 см.,подходящи за използване от деца на възраст между 3 и 6 години.;3.8.Детско гардеробче–60 бр.Детското гардеробче да е еднокрилно, цветно,минимални размери 26х38 см.,височина 131 см., подходящи за използване от деца на възраст между 3 и 6 години; Особена позиция 4-Библиотеки:4.1.Библиотеки–етажерки–8 бр.Библиотеката–етажерка да е с вратички и рафтове, цветна, с нестандартна форма.;5.Обособена позиция 5–„Доставка на климатик и изграждане на ел. захранване”:5.1.Доставка на климатик–2 бр.;5.2.Изграждане на ел. захранване–от ГРТ с кабел ПВВ-МБ1 3х4 мм2в кабелни канали,монтаж на 5 бр. контакти (включително доставени материали)–за 20 м.6.Обособена позиция 6–„Доставка и монтаж на ламинат, первази”:6.1. Доставка и монтаж на ламинат–20 м2.;6.2. Доставка и монтаж на первази – 60 л.м.7.Обособена позиция 7–„Доставка и монтаж на проточен бойлер, мивка, тоалетна чиния”:7.1. Доставка и монтаж на проточен бойлер–1 бр;7.2. Доставка и монтаж на мивка малка–1 бр.;7.3.Доставка и монтаж на тоалетна чиния малка – 1 бр. 2. В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящaта Техническа спецификация или в друг документ от документацията бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63861 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен - гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето,което прави предложението-Обр №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ,тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Информация за документа се съдържа в документацията.3.Техническо предложение-Обр. №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП.6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по член 106,ал.1,чл.107 и чл.109,ал.1,б.«а» и «б» от Регламент (ЕО,ЕВРАТОМ) №966/2012 на ЕП и на СЕ от 25.10.2012 относно финансовите правила,приложими за общия бюджет на Съюза-Обр №5;7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка–Обр №6.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Мин. изискв:Всеки участник трябва да притежава признат опит в доставките, предмет на обществената поръчка и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката.Заб:Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката, за ОП1, ОП2,ОП3 и ОП4 е доставка на обзавеждане и оборудване за детски градини.Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката, за обособена позиция 5 е доставка и монтаж на климатици.Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката, за обособена позиция 6 е доставка и монтаж на ламинат и первази.Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката, за обособена позиция 7 е доставка и монтаж на обзавеждане на санитарни възли.8.Декларация,с която се декларира, че участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз – свободен текст. В декларацията се посочва номера, под който участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е/са вписан/и в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.Заб: Документът по т.8 се представя за ОП1,ОП2,ОП3 и ОП4,от участник,вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.9.Декларация, че участникът, може да изпълни 80 на сто от предмета на ОП1 и/или/,ОП2 и/или ОП3 и/или ОП4 (в зависимост от обособената/ите позиця/и, за която/които участникът подава оферта) със собствено производство или ресурс–свободен текст.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за всички обособени позиции са следните: 1.Показател Предложена цена К1 - тежест в КО -60 точки; 2.Показател Срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя К2 - тежест в КО - 20 точки; 3.Показател Срок за реакция, след уведомяване за повреда К3 - тежест в КО - 20 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите, се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: КО = К1+ К2 + К3, където Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 60 точки (максималният брой точки по този показател е 60 точки), определен по следната формула:К1 = Пmin (най-ниска предложена цена)/ Пi (цената на съответния участник) * 60 където Пmin (най-ниска предложена цена) е най-ниската предложена цена, а Пi (цената на съответния участник) е предложената цена, от оценявания участник по този показател. Участникът с най - ниска предложена цена получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за изпълнение на обществената поръчка, след получена заявка от Възложителя - тежест 20 (максималният брой точки по този показател е 20 точки), определен по следната формула: К2 = С min (най-кратък предложен срок)/Сi (предложен срок за изпълнени от съответния участник) * 20 където: С min (най-кратък предложен срок) е най-краткият предложен срок за изпълнение, след получена заявка, от Възложителя, а Сi (предложен срок за изпълнени от съответния участник) е предложеният срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение, след получена заявка, от Възложителя, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.Забележка: Стойността на показателя следва да е в цяло число. Показател К3 – Срок за реакция, след уведомяване за повреда - тежест 20 (максималният брой точки по този показател е 20 точки), определен по следната формула: К3 = С min (най-кратък предложен срок)/Сi (предложен срок за реакция, след уведомяване за повреда от съответния участник) * 20 където: С min (най-кратък предложен срок) е най-краткият предложен срок за реакция, след уведомяване за повреда, а Сi (предложен срок за реакция, след уведомяване за повреда от съответния участник) е предложеният срок за реакция, след уведомяване за повреда, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за реакция, след уведомяване за повреда, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.Забележка: Стойността на показателя следва да е в цяло число. Крайното класиране на участниците, за всяка обособена позиция се извършва след получаване на комплексна оценка (КО), за всяко подадено предложение. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник, за всяка обособена позиция е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, за обособената позиция, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка оценка (КО) на офертата, за обособената позиция. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Ако и предложените цени са равни тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Забележка: Документът по т.9 се представя за ОП1,ОП2,ОП3 и ОП4, от участник, вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем участникът може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, което се посочва в документа по т. 3.9 и се вписва информацията посочена в чл. 16г, ал. 7 от ЗОП.10. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Образец № 7 и писмено съгласие от подизпълнителите – Образец № 8.Когато участникът, за обособена позиция 1, обособена позиция 2, обособена позиция 3 и обособена позиция 4, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз и е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9;12. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функци.13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:На основание чл. 16г, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за обособена позиция 1, обособена позиция 2, обособена позиция 3 и обособена позиция 4 офертите на лицата по чл. 16г, ал. 6 от ЗОП се разглеждат само ако няма:1. участник, за когото съответната обособена позиция на поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник, за когото съответната обособена позиция на поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.Към документацията са приложени Проекти на договори-Обр №№10,11,12,13,14,15 и 16,които са само за сведение на участниците и не се изисква да бъдат прилагани към офертата.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект BG06- 21„Творческо пространство за малки и големи”,по програма BG06„Деца и младежи в риск”,финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:06.01.2015 г.,15:00 часа,в стая №19, в сградата на Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,представя:документ/и,издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка,приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-053.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/12/2015