Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ценово, област Русе, ул. Цар Освободител № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Република България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУП) на Община Ценово, област Русе, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). Общият устройствен план на Община Ценово следва да бъде изработен при спазване на одобрено с Решение № 211 по Протокол 27 от 28.05.2013г. на Общински съвет - Ценово Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Ценово. Основна цел на Общият устройствен план на общината е да създаде планова основа за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база характерните за общината природни, културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и характеристики. Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет при оптимално използване на природните дадености, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните специфични цели: • Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н.. • Стимулиране на икономическото развитие на Общината чрез създаване на планова основа и с инструментариума на устройственото планиране. • Баланс между частните и обществените интереси на територията на Общината, отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на обществения интерес. • Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство. • Увеличаване възможностите за управление на съществуващите в момента и потенциални урбанистични процеси на територията от страна на ръководството на Общината и административния апарат. • Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на общината с цел запазване целостта и стабилността на природната й среда с инструментите на устройственото планиране. Съдържанието на проекто проучвателните работи за всяка фаза се определя от чл. 18 и чл. 19 на Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Изпълнителя на проекта следва стриктно да изпълнява тези нормативни изисквания за обхвата и по своя инициатива за включи при необходимост и допълнителни проучвания имащи отношение към устройственото развитие и планиране в Община Ценово. Плановото задание изисква изработването на Общ устройствен план на Община Ценово да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл.125 и 126 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и на чл. 16, ал. 1, чл. 17, чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите, които включва поръчката и етапите за разработване са съответно: Етап 1: Проектно-проучвателни работи и изготвяне на подробен опорен план; Етап 2: Изготвяне на Предварителен проект на ОУП, включително Екологична оценка (ЕО) в т.ч. Оценка за съвместимост (ОС); Етап 3: Изготвяне на Окончателен проект на ОУП ; Етап 4: Изготвяне на Правила и нормативи за приложение на плана . Офертата за изпълнението на услугата не може да превишава стойността от 66 000.00 лева без ДДС Финансирането на настоящата публична покана е съгласно Споразумение №РД-06-194/28.10.2014 г. между Община Ценово и Министерство на инвестиционното проектиране

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ценово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържанието на проекто проучвателните работи за всяка фаза се определя от чл. 18 и чл. 19 на Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Изпълнителя на проекта следва стриктно да изпълнява тези нормативни изисквания за обхвата и по своя инициатива за включи при необходимост и допълнителни проучвания имащи отношение към устройственото развитие и планиране в Община Ценово. Плановото задание изисква изработването на Общ устройствен план на Община Ценово да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл.125 и 126 от ЗУТ, както и на чл. 16, ал. 1, чл. 17, чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Минималните изисквания към всеки участник в избора на изпълнител на услугата, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за допускането им до оценяване на офертата, са както следва: 1) Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една услуга с предмет идентичен или сходни с предмета на настоящата покана, а именно: дейности по изработване на концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране) и/или интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и/или екологични оценки и/или финансово-икономически анализи, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Забележка: В случай, че участникът е обединение, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението 2) Участникът в настоящата обществена поръчка трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ следните ключови експерти: Експерт 1 - Ръководител екип – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, или строителен инженер с образователна степен „магистър” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност; Експерт 2 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност;Експерт 3 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Архитектура" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН; Експерт 4 – висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност „Екология” или еквивалентна;Експерт 5 – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност;Експерт 6 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност;Експерт 7 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Електроинженерство” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност;Експерт 8 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Геодезия”, или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност;Експерт 9 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Ландшафтен архитект " или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност; Експерт 10 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност „Икономика” или еквивалентна; Експерт 11 – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, професионална квалфикация: Строителен инженер – конструктор или еквивалент,с пълна проектантска правоспособност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите по настоящата публична покана се приемат до 28.12.2015 година - 17:00 часа в Деловодството на Община Ценово. Офертите ще се отварят на 29.12.2015 г. в 10,30 ч. в стая № 302 на трети етаж в Административната сграда на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците и техническите спецификации, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/12/2015