Версия за печат

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Здравноосигурителна каса / НЗОК /, чрез Районна Здравноосигурителна каса / РЗОК / Видин, Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2, За: Елеонора Цолова Микова, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 609859, E-mail: vidin@nhif.bg, Факс: 094 609811

Място/места за контакт: Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/724.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК - Видин от служба по трудова медицина /СТМ/ 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1 Изпълнение на всички изисквания осъществявани от СТМ в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2 Профилактични прегледи – преглед от терапевт (анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, измерване на кръвно налягане, ЕКГ със заключение, ехография на вътрешни органи); изследване на кръв (ПКК, СУЕ, общ белтък, холестерол, кръвна захар и креатенин, PSA - за мъже над 50 г.) и преглед от офталмолог.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Oбслужване на служителите на РЗОК -Видин от служба по трудова медицина - 49 служители. Възложителя заплаща реално извършения брой прегледи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Видин, бул „Панония” № 2

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон. 2.Да са регистрирани като администратор на лични данни от комисията за защита на личните данни. 3.Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрацията си, както и заверено копие от документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от закона за търговския регистър. 4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител 5. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 6. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на услугата и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/724 Информация се получава на адрес: гр.Видин, бул. " Панония " № 2 п.к.2. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 08.00ч. до 16.30ч. в деловодството на РЗОК Видин с краен срок до 30.12.2015г. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се депозира лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 04.01.2016г. в 10.00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/12/2015