Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Владимира Костова - юрисконсулт, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: отдел Правно обслужване и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151214QVfh3434823.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на Вътрешно обозначителни /указателни/ табели за УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44423400

Описание:

Сигнализационни табели и свързани с тях артикули


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видове указателни табели, с количества определени в техническа спецификация: Т1 - Указателна табела за врата (монтира се на вратата или от лявата й страна, на стената); Т2 - Указателна табела за номер на помещението (монтира се до вратата в горен десен ъгъл); Т3 - Обща указателна табела (тоалетна, стълбище, съблекалня, асансьор и др.); Т4 - Табели за стена, обозначаващи наименование и посока; Т5 - Табели за административна част; Т6 – Вътрешно информационни табла. Т7 – Подвижни стойки с надпис „ВЛИЗАНЕТО ЗАБРАНЕНО“.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка и монтаж– доставките да се извършват в рамките на 15 календарни дни, като всяка доставка се извършва след писмена заявка на Възложителя. Една заявка може да включва от 1 бр. до 100 бр. вътрешно обозначителни /указателни/ табели. 2.2. Гаранционен срок – Вътрешно обозначителни /указателни/ табели – Гаранционния срок на предлаганите Вътрешно обозначителни /указателни/ табели не може да бъде по-малък от 5 години за покритието и 10 години за материала, от който са изработени; 2.3. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка. 2.4. Посочване на производител и марка продукти, които са от източник – предприятие за производство; 2.5. Техническа спецификация (описание) на предложените указателни табели, съответстваща на описанието, обема и минималните технически изисквания, зададени от възложителя и брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените изделия. За доказване на съответствието на предловените изделия с изискванията на техническата спецификация ще бъдат използвани само представените брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. 2.6. Да се изготвят типови табели (мостри) в реални размери, спазвайки габаритите, описани по-горе. Фирмата изпълнител има свободата да предложи различни видове материали за табелите, като от значение е постигане на максимален естетически вид и оптимална цена. Могат да бъдат изработени и различни варианти, като всеки вариант трябва да е остойностен. 2.7. Срокът на договора е до 3 години, но действието му може да изтече по-рано – при достигане на стойност от 66 000 лв. без ДДС на заявките. 2.8. Изисквани сертификати за качество: • Сертификат EN ISO 9001 или еквивалентен за изпълнителя 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Начин и срок за плащане след доставка. Плащането на Вътрешно обозначителни /указателни/ табели се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и надлежно съставена приемо-предавателна форма. Плащането се извършва в лева по банков път при условията на отложено плащане в срок до 3 /три/ дни след съответната доставка. 3.2. Цената, която ще се заплаща от възложителя за изработката на съответната табела, представлява крайната доставна цена, включваща ДДС и всички разходи по доставката и изпълнението на настоящите условия до краен получател – УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66. Цената не подлежи на промяна за време на действие на договора, чийто срок е до до 3 години. 3.3. Участниците трябва да подават оферти за всички номенклатурни редове от обекта на поръчката. 4. Приложена Декларация, че предлаганите Вътрешно обозначителни /указателни/ табели ще бъдат доставяни до 15 календарни дни от заявката и в състояние - напълно годни за монтаж, и че при неизпълнение на този ангажимент, ще бъде заплащана неустойка в размер на цената на неприетите Вътрешно обозначителни /указателни/ табели. 5. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите. 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП 8. Стойността на поръчката не може да надхвърля 66000 лв. без ДДС. 9. Декларация за съгласие с проект на договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА” І. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка (КО). (А1) - Цена за изработка на съответния тип табела – 50% (max. брой 50 точки); (Б2) - Функционалност и естетически вид на съответната табела – 50% (max. брой 50 точки); ІІ. Методика за комплексна оценка на офертите (КО). 1. Цена за изработка на съответния тип табела (А1): Минимална предложена цена за изработка на съответния тип табела А1 = ----------------------------------------- х 50 т. Предложена цена за изработка на съответния тип табела 2. Функционалност и естетически вид на съответната табела (Б2): Б2 Функционалност и естетически вид на съответната табела (Т1,Т2,Т3,Т4,Т5,Т6,Т7) – 50т. Величаната на показателя (Б2) се изразява с число до 50 като средно аритметична величина за съответната табела (Т1,Т2,Т3,Т4,Т5,Т6,Т7) от оценките на членовете на комисията при стъпка 5точки за всяко естетическо предимство или обоснована функционалност на изделията. Оценката на предложенията по видовите табели е както следва: О1=А1+Б1 за всеки тип табела. О2=А2+Б2 за всеки тип табела. О3=А3+Б3 за всеки тип табела. О4=А4+Б4 за всеки тип табела. О5=А5+Б5 за всеки тип табела. О6=А6+Б6 за всеки тип табела. О7=А7+Б7 за всеки тип табела. Комплексна оценка (КО) = О1х0,15 + О2х0,15+ О3х0,15+ О4х0,15+ О5х0,15+ О6х0,15 + О7х0,10 Максимален общ сбор от точки - 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/12/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дата, час и място на отваряне на офертите - 28.12.2015 г., 09:00 часа, административна сграда на лечебното заведение - гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66, кабинета на Главен юрисконсулт. Достъп до пълната документация на публичната покана е осигурен в профила на купувача на възложителя на електронен адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151214QVfh3434823

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/12/2015