Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Дилян Стойков, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-052.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на храна на потребителите на социални услуги” Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услугата ежедневно приготвяне и доставка на храна за пълен или непълен храноден на лица от различни възрастови групи, настанени в институции, предоставящи социални услуги на територията на Община Сливен през 2016 година. Храната е предназначена за потребителите на социални услуги от следните институции: - „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания”, кв. „Дружба”; - „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания”, кв. „Сини камъни”; - „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” кв. „Ново село”; - „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания”, кв. „Българка”; - „Център за обществена подкрепа”, кв. „Българка”. Подробна информация за изискванията към храната, която трябва да се доставя на потребителите на социални услуги се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55521200

Описание:

Услуги, свързани с доставка на храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услугата ежедневно приготвяне и доставка на храна за пълен или непълен храноден на лица от различни възрастови групи, настанени в институции, предоставящи социални услуги на територията на Община Сливен през 2016 година. Храната е предназначена за потребителите на социални услуги от следните институции: - „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания”, кв. „Дружба”; - „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания”, кв. „Сини камъни”; - „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” кв. „Ново село”; - „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания”, кв. „Българка”; - „Център за обществена подкрепа”, кв. „Българка”. Подробна информация за изискванията към храната, която трябва да се доставя на потребителите на социални услуги се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Обр №1;2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ- споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Обр №4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената доставка–Обр №5.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Мин изисквания:Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката.Заб:Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на приготвена от участника храна.7.Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: система за управление на качеството ISO 9001: 2008, система за управление на околната среда ISO 14001: 2004, система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 и система за управление безопасността на храните, която е в съответствие с принципита на HACCP EN ISO 22000:2005 или еквивалентни, всичките с обхват в областта на кетъринг услуги – производство и доставка на готова за консумация храна за обществено, столово, болнично и диетично хранене. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания: Всеки участник трябва да има внедрени системи за: управление на качеството ISO 9001: 2008, система за управление на околната среда ISO 14001: 2004, система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 и система за управление безопасността на храните, която е в съответствие с принципита на HACCP EN ISO 22000:2005 или еквивалентни, всичките с обхват в областта на кетъринг услуги – производство и доставка на готова за консумация храна за обществено, столово, болнично и диетично хранене 3.8.Примерно меню, при пълен или непълен храноден, за една седмица, съгласно Техническата спецификация Приложение № 1. 9. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5., т. 3.Съдържание на офертата, от документацията. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3.Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Общ. поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги- еловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:23.12.2015 г.,11:30ч, в зала №119, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди скл. на договор класираният на първо място у-к, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обст. по чл.47,ал.5 от ЗОП. Публ. пок., документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача -http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-052 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2015