Версия за печат

BG-гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8, За: инж. Димитър Иванов Колев, Република България 1756, гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8, Тел.: 0879 885922, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Място/места за контакт: Служба ОП на ХТМУ, сгр. А ет. 2, ст. 228

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/300.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Абонаментна доставка през 2016 г. на чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.” Публичната покана се състои от 2 обособени позиции: - Обособена позиция № 1: Абонаментна доставка на чуждоезикови периодични издания през 2016г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална прогнозна стойност в размер на: 22 000 лв. без ДДС. - Обособена позиция № 2: Абонаментна доставка през 2016г. за база данни online Taylor & Francis, включваща Science and Technology Library, за нуждите на Библиотечно- информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Обща максимална прогнозна стойност в размер на: 9 600 лв. без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22200000, 48000000, 48600000, 22210000, 22211000, 22212000, 22213000

Описание:

Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания
Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети
Вестници
Специализирани списания
Периодика
Илюстровани списания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, Библиотечно информационен център на Химикотехнологичен и металургичен университет

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Абонаментът се изпълнява в пълен обем, коректно и редовно, както по отношение на заглавията, така и на годишната периодичност. 2. Възстановяването на недоставен брой става за сметка на доставчика при доставянето на следващия брой. 3. Участникът следва да осигури online достъпа по IP адреси. 4. Участникът следва да няма неизпълнени договорни задължения с ХТМУ гр. София. 5. Участникът следва да притежава права за разпространение на чужди издания/информационни продукти, предмет на поръчката, за територията на Република България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 23.12.2015г. от 10.00 часа, в сграда А на Химикотехнологичен и металургичен университет, етаж 2 ст. 210 Документацията за участие е публикувана на профила на купувача на възложителя на адрес: http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/300

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2015