Версия за печат

BG-гр. Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА, бул. Руски 62, За: Светла Иванова, Република България 6000, гр. Стара Загора, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/public-calls/pp-201501.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество съобразно нуждите на Възложителя до 31.12.2016 г., по писмени заявки за доставка на медицински изделия по наименования и количество с обща прогнозна стойност50000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склад на ЦСМП-Стара Загора, гр. Ст. Загора, бул. "Руски" 62

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Медицинските изделия, предмет на публичната покана, са такива по електронния списък по чл.30а, ал.1 по ЗМИ, за плащане от бюджета на лечебното заведение по чл.5 от ЗЛЗ и от бюджета на ЛЗ с държавно или общинско участие по чл.9 и по чл.10 от ЗЛЗ, както и медицински изделия за плащане със средства по бюджета на ЦСМП-Ст. Загора, посочени в номенклатурата на Възложителя, приложена към публичната покана в профила на ЦСМП-Стара Загора. Участниците следва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия по ЗМИ. Участниците следва да притежават сертификат за оценка на системата за управление съгласно изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификата включващ търговия на едро с медицински изделия и санитарно-хигиенни материали. Участниците не следва да попадат под забраната по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако е налице изключение по чл.4 от същия закон, което се установява с декларация образец №2а и №2б. Предлаганите от участниците мед. изделия трябва да притежават декларация за съответствие на европейската общност съгласно Директива 93/42 ЕЕС за мед. изделия. Мед. изделия се заплащат по офертна цена при спазване на чл.30б от ЗМИ. Предлаганата цена следва да бъде окончателна за всяко мед. изделие от номенклатурата с ДДС, представена в абсолютна сума в лева до втория знак след десетичната запетая и включващата всички разходи по доставката. Мед. изделия се доставят с транспорт, осигурен от доставчика и за негова сметка, до мястото на изпълнение. Мед. изделия следва да бъдат с оставащ срок на годност не по-малко от 6 (шест) месеца към датата на доставката. Доставените медицински изделия се заплащат със средства от бюджета на ЦСМП - Стара Загора при условията на сключения договор с Изпълнителя, по банков път, в срок до 60 дни от получаване на фактурата от възложителя /чл.3, ал.5 от ЗЛЗ/. Изпълнителят е длъжен да доставя договорените консумативи напълно идентични с представените от него мостри /образци/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/12/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците могат да представят оферти за една или повече от номенклатурите в спецификацията за медицински изделия на Възложителя. Офертата се представя само в един вариант на български език. Документите на чужд език следва да бъдат в официален превод. Освен минималното съдържание на офертата съгл. чл.101в от ЗОП, към нея следва да бъдат приложени и декларация Образец №4, приложение към публичната покана и документация на предлаганите медицински изделия, от които може да се установи съответствието на предлаганите медицински изделия с техническата спецификация на възложителя, както и други документи необходими за доказване възможностите на участника за изпълнение на поръчката, произтичащи от поканата, техническата спецификация и проекта на договора. В случай, че участника не е производител следва да представи оторизационно писмо, с което производителя го оторизира да предлага и доставя произведените от него медицински изделия. Техническото предложение и ценовото предложение на участниците следва да бъдат изготвени по образци №1 и №3, приложения към публичната покана. Заедно с офертата участниците задължително следва да представят мостри в оригинални опаковки на всяко едно от предлаганите от тях изделия, придружени от техническо досие на производителя или друг документ, от който се установяват характеристиките на изделието, като за мострите се представя списък, в който мострите са еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с каталожен номер на производителя. Върху всяка мостра да има надпис, съответстващ на позицията от спецификацията. Непредставенето на мостри по указания начин води до недопускане до участие за съответната позиция. Предаването на мострите се извършва заедно с предаването на офертата с два броя приемо-предавателни протокола, като при предаването се извършва проверка за съответствието между описаните в списъка мостри и предаваните такива. След проверката протоколите се подписват от двете страни, а опаковката в която се намират мострите се запечатва заедно с един екземпляр от приемно-предавателния протокол. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.12.2015 г. в 16.00 часа в залата на Управлението на ЦСМП - Стара Загора в гр. Стара Загора бул. "Руски" № 62.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/12/2015