BG-гр.Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП -гр.Шумен, ул.Трети март №42, За: Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал Тошево, РБългария 9500, гр.Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, ул.Трети март №42

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/?p=645.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДГС Генерал Тошево”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция: Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на изпълнение Относно първа позиция: 1.Сключване на Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите 2. Покрити рискове: 2.1. За претърпяни неимуществени вреди от правоимащите лица при или по повод изпълнение на служебните им задължения или вследствие на трудова злополука, а именно: 1.Тежка телесна повреда ; 2.Средна телесна повреда 3.Смърт Брой застраховани лица – 21 лица, изпълняващи функции по опазване на горските територии по смисъла на чл. 192, ал.1 от ЗГ със средна брутна месечна заплата в размер на 847,50 лв. Максималния финансов ресурс на Възложителя за този вид застраховка е в размер на 600,00 лв., който не следва да бъде надвишаван при оферирането в ценовото предложение. Относно втора позиция: 2.Сключване на Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" Покрити рискове - застрахователното покритие трябва да обхваща следните вреди, причинени на трети лица от застрахованите лица през застрахователния период като пряка и непосредствена последица от съхранението, носенето и употребата на огнестрелно оръжие: т.1 - Имуществени вреди – пълна или частична щета на движими и/или недвижими имущества, настъпили през периода на застраховката в следствие носене и употреба на огнестрелно оръжие; т.2 - Неимуществени вреди – смърт и/или телесни увреждания причинени от злополука, както и свързаните с тях болки, страдания, неудобства; т.3 - Всички разходи за уреждане на претенции, свързани с причинените горепосочени вреди, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни. Брой застраховани:15 правоимащи лица, служители на ТП „ ДГС Генерал Тошево” изпълняващи функции по опазване на горските територии, имащи право да носят и употребяват за служебни цели късо оръжие и допълнително дългоцевно ловно оръжие Максималния финансов ресурс на Възложителя за този вид застраховка е в размер на 200 лв., който не следва да бъде надвишаван при оферирането в ценовото предложение. Относно трета позиция: 3.Сключване на Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” 2. Покрити рискове: 1.Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука; 2.Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука; 3.Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука. Брой застраховани – 6 броя служители със средна брутна месечна заплата в размер на 848,50 лв. Максималния финансов ресурс на Възложителя за този вид застраховка е в размер на 100 лв., който не следва да бъде надвишаван при оферирането в ценовото предложение. Период на застрахователно покритие: 12( дванадесет) месеца, считано от дата на издаване на съответната застрахователна полица. Определения от Възложителя общ максимален финансов ресурс е в размер на 900.00 /деветстотин / лева без ДДС. Офертите могат да се подават за една , повече от една или всички позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.Трети март №42

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта), които отговарят на условията за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането . Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от съответния акредитиран орган и включващ в съдържанието си видовете застраховки, предмет на настоящата процедура. Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/12/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Генерал Тошево", гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.Трети март №42 , всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа , в срок до 23.12.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните се извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: по ел. път по реда на закона за електронния документ и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, връчване на участника, чрез комбинация от тези средства. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по позиции .Приложение към техническо предлежение- Общи условия за сключване на съответната застраховка 4. Лиценз , съответстващ на предмета на поръчката по видове застраховки; 5. Ценово предложение в съответствие с образеца- по позиции. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 6. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проекта на договор по приложен образец 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- по образец 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- по образец 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 10.Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 11.Декларация за ЕИК по приложен образец 12.Проект на застрахователна полица поотделно за видовете застраховки, предмет на процедурата СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 28.12.2015г. от 14.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.Трети март №42. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/12/2015