Версия за печат

BG-с.Струмяни

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Струмяни, с.Струмяни, пл.7 - ми Април 1, За: Василка Илиева Панкова, Република България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: Струмяни, пл. 7- ми Април 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htt://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-148-op_613102014.htm1.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема по 6 обособени позиции в община Струмяни: 1. гр. Сандански – с. Никудин с начални часове на тръгване 6:00ч. и 15:30ч., съответно на връщане 7:45ч. и 16:45ч. – клас ІІ, ІІІ или В; 2. гр. Сандански – с. Добри лаки с начални часове на тръгване 6:00ч. и 15:10ч., съответно на връщане 8:11ч. и 16:42ч. – клас ІІ, ІІІ или В; 3. гр. Сандански – с. Драката с начални часове на тръгване 6:00ч., 8:00ч., 11:45ч., 13:30ч., 16:45ч., 17:45ч., съответно на връщане 6:26ч., 8:26ч., 12:11ч., 13:56ч., 17:11ч. и 18:11ч. – с всички класове автобуси; 4. гр. Сандански – с. Вракуповица с начални часове на тръгване 7:00ч. и 15:00ч., съответно на връщане 9:01ч. и 16:21ч. – клас ІІ, ІІІ или В; 5. гр. Сандански – с. Горна Крушица с начални часове на тръгване 6:00ч. и 18:00ч., съответно на връщане 7:01ч. и 19:01ч.; Връщането включва и с. Драката! – с всички класове автобуси; 6. гр. Сандански – с. Илинденци с начални часове на тръгване 6:00ч., 13:00ч., 18:00ч. и 19:00ч., съответно на връщане 6:41ч., 13:41ч., 18:41ч. и 19:41ч. – с всички класове автобуси;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Струмяни

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Офертите се поставят в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Ценовата оферта задължително трябва да включва пълния обем на предвидените услуги. Оферти за част от количествата на продуктите, включени в техническата спецификация не се разглеждат и водят до отстраняване на участника от участие в процедурата. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Представените приложения в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани участника от процедура поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Офертата трябва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа всички изискуеми от Възложителя документи. Приложените документи към офертата трябва да бъдат представени в оригинал или нотариално заверено копие или заверени от участника копия с надпис "Вярно с оригинала", подпис и печат. Неразделна част от Публичната покана са утвърдените образци на документи, публикувани на интернет страницата Община Струмяни, секция „ Профил на купувача” – http://www.strumyani.org/subsection-148-op_613102014.htm1

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

избраният от Възложителя критерий е най-ниската предложена цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от Публичната покана са утвърдените образци на документи, публикувани на интернет страницата Община Струмяни, секция „ Профил на купувача” – http://www.strumyani.org/subsection-148-op_613102014.htm1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2015