Версия за печат

BG-гр.Поморие, ул. Раковски №1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, гр.Поморие, гр.Поморие, ул. Раковски №1, За: Димитър Гильов, България 8200, гр.Поморие, ул. Раковски №1, Тел.: 0596 22525, E-mail: pgt_konstantinov_pomorie@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: 'www.pgt-pomorie.com.

Адрес на профила на купувача: http://pgt-pomorie.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие и обратно” е осигуряване на превоз на учениците учащи в гимназията, с постоянен / настоящ адрес в с. Равда, гр. Ахелой, с. Каменар гр. Каблешково, с. Медово с. Бата, с. Белодол, с. Страцин с. Косовец, с. Горица, с. Гълъбец,с. Порой до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие и обратно през 2016г. без ваканциите. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по упоменати по – долу маршрути и в съответствие с утвърденото от страните маршрутно часово разписание

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34121000, 34121100

Описание:

Автобуси за градски и за извънградски превоз
Автобуси за обществен транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществената поръчка – Общо за осем месеца 72 000 лв с ДДС, или 60 000 лв без ДДС, като дължимите суми за превоз на учениците се заплащатат както следва: 60% се заплащат от ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие, а останалите 40% се заплащат от учениците пътуващи по посочените по – горе направления. Транспортът на учениците от с. Равда се заплаща изцяло от учениците.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Каменар, гр. Ахелой, гр. Каблешково, с.Медово с.Страцин, с.Бата, с.Белодол, с.Косовец, с.Горица, с. Гълъбец, с.Порои, от община Поморие, с. Равда от община Несебър

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка изпълнителят, трябва да:1.1. Притежава лиценз за обществен превоз на пътници, придружен с документите съгласно от Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3.11.1999 година на Министерството на транспорта на територията на Република България; 1.2. Притежава технически възможности и персонал за изпълнение на поръчката, в т.ч. собствен или нает автопарк; 1.3. Извършва превози на пътници само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност и за които има: – издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност; – издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС; – издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и ученици. 1.4. Разполага с водачи на автобус, които имат професионален опит като такива с най-малко 2 години професионален опит и са на възраст не по-малка от 25 години, съгласно чл. 62а, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за извършване на превози на деца и/или ученици; 1.5. Да организира труда на водачите на автобусите при спазване на нормативно установената максимална продължителност на работния ден, междудневната и междуседмична почивка и прекъсванията в периодите на управление, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози; 1.6. Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние; 1.7. Да организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, да води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи; 1.8. Да спазва разписание по образец, съобразено с началото и края на учебното време на децата и учениците съгласувано от областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ при подаден списък с имената на превозваните лица съгласно договора. 1.9. Да осигурява в часовете по разписание, необходимия брой изправни превозни средства и водачи, и да спазва маршрутните разписания. 1.10. Да издава карта /по образец/ на всеки пътник, удостоверяваща правото му да пътува и да води отчет за броя на предоставените на клиентите карти, техните серия и номер за всеки договор. 1.11. Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата и учениците от превозното средство. 1.12. Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението и охраната на труда. 1.13. По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис "Специализиран превоз", като: – табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм; 1.14. При поискване да представя на Възложиеля за проверка и контрол необходимите документи, свързани с дейността, предмет на настоящия поръчка.2. Необходим брой автобуси за извършване на превозите – 5 /пет/ броя: 2 (два) с до 22 стоящи места, 1 (два) с над 22 стоящи места 1 (един) резервен с над 22 стоящи места с валидни следните документи: - удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници към Лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с Лиценз за международен автомобилен превоз - заверени копия на лиценза); - удостоверение за техническа изправност на ППС; - удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на деца и/или ученици; - застраховки “Гражданска отговорност” за МПС и “Злополука на пътниците”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = П1 + П2 с показатели: П1 - Предложена средна крайна цена на картата за един ученик по всички маршрути от поръчката – 60 точки (сбор от предложената цена по маршрути, разделени на броя на маршрутите – средна крайна цена на карта за един ученик по всички маршрути) П2 - Средна година на производство на превозните средства с които ще се осъществява превоза на ученици – 40 точки. Показателите на оценката се формира по следния начин П1– Предложена крайна цена съгласно ценовото предложение на съответния участник. В ценовата оферта се посочва единична цена на карта по всеки маршрут, без ДДС. В цената, посочена в предложението от всеки кандидат трябва да бъдат включени всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката и следва да са твърдо фиксирани за цялостното изпълнение на поръчката. П1 = Пmin x 60 П участник Оценка на участника по показател П1 се формира по формулата П минимално предложено от всички участници, разделено на П предложено от конкретния участник, умножено по коефициента 60 т. П2 - Средна възраст на превозните средства, с които ще се осъществява превоза на ученици: П2 = Пmin x 40 П участник Оценка на участника по показател П2 се формира по формулата П минимално, разделено на П предложено от конкретния участник, умножено по коефициента 40 т. При изчисляване на възрастта, се брой за 1 всяка започната година от първоначалната регистрация на превозното средство. Максимален брой точки 100т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/12/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

3. Превозите да се извършва от водачи, които : 3.1 имат най-малко две години професионален опит като водачи на автобуси и са на възраст минимум 25 години; 3.2. притежават Свидетелство за управление на МПС валидно за категория D; 3.3. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или лишени по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство; 3.4. са психологически годни по смисъла на Наредба №36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС ; 3.5. притежават карта за квалификация на водача, издадена по реда на Наредбата №41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация; За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника (при наличие на такъв). Участниците могат да подават оферта за участие в процедурата, в която да оферират целия обем от дейности, предмет на поръчката по настоящата процедура. Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника. Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените в документацията на настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие в процедурата. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, декларация по чл.56 ал.1, т.11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, пряко свързани с услугата. Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 30 /тридесет/ календарни дни, от крайния срок за получаване на офертите, посочен в документацията. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата 1.Постъпилите в срок оферти се разглеждат и оценяват от определени от Директора на ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие длъжностни лица на 30.12.2015г. в библиотеката на училището в 14.00 часа на отварянето им на публично заседание на комисията 2. Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица се представя за утвърждаване от възложителя. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР Възложителят сключва договор в 14 дневен срок от утвърждаване на протокола. Договорът включва всички предложения от офертата на определения изпълнител. За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/12/2015