Версия за печат

BG-Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, ул.Трети март №42, За: Златан Денчев - ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал Тошево, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.Трети март №42

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/?p=642.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Застраховане на движимо и недвижимо имущество на ТП ДГС Генерал Тошево- Сключване на застраховка „Недвижимо имущество“ за административни сгради на възложителя и застраховане на движимото имущество в тях за една година "

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на изпълнение Сключване на застраховка „Недвижимо имущество“ за сгради на възложителя и застраховане на движимото имущество в тях за една година , собственост на ТП ДГС Генерал Тошево с прогнозна стойност 700 /седемстотин лева / без ДДС Застрахователна сума възлиза общо на: Обща застрахователна сума 410654,91 (четиристотин и десет хиляди шестотин петдесет и четири лева и деветдесет и една ст) Без прилагане на самоучастие и подзастраховане Срокът на сключената застраховка ще бъде 1 година, считано от датата на която застрахователна полица влиза в сила. Покрит риск: Пожар, включително последиците от гасенето на пожара, експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; Буря, ураган, вихрушка, смерч, проливен дъжд, наводнение, градушка, замръзване, земетресение, падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия; Тежест от естествено натрупване на сняг или лед; Свличане или срутване на земни пластове; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна, климатична и паропроводна инсталации и включените към тях уреди;; Късо съединение; Удар от ППС или животно,непринадлежащо на Застрахования или на лица, работещи при него, със застрахованото имущество; Злоумишлени действия на трети лица; Счупване на стъкло; Пожар от злоумишлени действия на трети лица.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.Трети март №42

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта), които отговарят на условията за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането . Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от съответния акредитиращ орган и включващ в съдържанието си застраховката, предмет на настоящата процедура. Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. Участниците следва да предложат в ценовата си оферта размер на застрахователна премия за ЕДНА ГОДИНА

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/12/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Генерал Тошево” , гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.Трети март №42 всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа , в срок до 23.12.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните се извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: по ел. път по реда на закона за електронния документ и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, връчване на участника, чрез комбинация от тези средства. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката .Приложение към техническо предлежение- Общи условия за сключване на застраховката 4. Лиценз , съответстващ на предмета на поръчката; 5. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 6. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проекта на договор по приложен образец 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- по образец 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- по образец 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 10.Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 11.Декларация за ЕИК по приложен образец 12.Проект на застрахователна полица СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 28.12.2015г. от 13.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42 Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/12/2015