Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.Ангел Балевски с Център по хидро- и аеродинамика-Варна, кв.Аспарухово, ул.Уилям Фруд № 1, За: инж. Атанас Ковачев – ръководител сектор „ИИТ“ и Емилия Николова - Правен съветник, Република България 9003, Варна, Тел.: 052 370501, E-mail: office@bshc.bg, Факс: 052 370514

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bshc.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bshc.bg/obsthestveni.htm.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на електрозадвижването на буксировъчната количка в Дълбоководен басейн на ЦХА – Варна за скоростен диапазон до 6 (8) м/сек

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31710000

Описание:

Електронно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническо задание с предмет “Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на електрозадвижването на буксировъчната количка в Дълбоководен басейн на ЦХА – Варна за скоростен диапазон до 6 (8) м/сек“. Част от предмета на поръчката са обучението на персонал и гаранционно обслужване на внедрената система. Реализацията на системата да е на два етапа: Първи етап – проектиране, изработване и първоначално пускане на системата за управление Втори етап – изготвяне на програмното осигуряване на системата и въвеждане в експлоатация на системата. Приемни изпитания. Забележки: В хода на разработка и тестване на системата може да се направят съгласувани корекции в алгоритмите с цел: • оптимизиране, • подобряване на интерфейса, • облекчаване на оператора, • съгласуване на работата на системата на системата за управление с другите системи, • постигане на по-безопасна работа при движение на количката. Екраните, менютата, бутоните и начина на извеждане на информацията на екрана трябва да се съгласува с Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получените оферти ще се отварят на 07.01.2016 г. в 10,00 ч. в малка заседателна зала на ЦХА.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/01/2016